Novinky


Důležitá informace

Od 16.11.2018 již tento web nebude aktu­a­li­zo­ván. Pro nej­no­vější infor­mace o pro­duk­tech a řeše­ních Par­ker jděte na www.parker.com/cz.

Nová řada pneumatických válců P1F podle ISO 15552

P1F-H

Par­ker uvedl na trh pne­u­ma­tické válce řady P1F cer­ti­fi­ko­vané dle ISO 15552 Pohony řeší širo­kou škálu prů­mys­lo­vých apli­kací pro vše­o­becné pou­žití v růz­ných pro­voz­ních podmínkách Nová řada pne­u­ma­tic­kých válců P1F s cer­ti­fi­kací podle ISO 15552 je...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky