Novinky


Hadice pro aplikace s vysokotlakou vodou

Hydraulické hadice Parker Polyflex pro aplikace s vysokotlakou vodou.

Před­sta­vu­jeme nový typ vyso­ko­tep­lot­ních hadic pro čis­ticí apli­kace, jež vyvi­nula její divize Par­ker Poly­flex. Nové hadice jsou odpo­vědí na potřeby zákaz­níků, kteří potře­bují vyu­ží­vat ter­mo­plas­tické hadice pro apli­kace s vyso­kotla­kou vodou, odo­lá­va­jící vyso­kým tep­lo­tám média...

Objednávky za ceny roku 2017 pouze do čtvrtka 21.12.2017

140908-mince-na-web-220px

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK Vážení zákaz­níci, dovo­lu­jeme si vás infor­mo­vat, že veš­keré objed­návky zaslané do čtvrtka 21.12.2017  budou zpra­co­vány podle ceníků plat­ných pro rok 2017. Objed­návky zaslané po tomto datu budou zpra­co­vány až v lednu, a to podle cen...

Aktualizovaný katalog hydraulických hadic a koncovek

emea_cz_CAT4400_Hydraulic-Hoses_Fittings_Equipment_2016-06-1-640x310px_new

  NOVĚ AKTUALIZOVANÝ KATALOG HYDRAULICKÝCH HADIC CAT 4400/UK nej­no­vější verze z 9/2017. Kata­log je dostupný v ang­lic­kém a němec­kém jazyce. Každá verze má cca 38 MB, při poma­lej­ším při­po­jení dopo­ru­ču­jeme si jej stáh­nout do PC a až...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky
Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification