Novinky


Omezení provozu v pátek 29.9.2017

electric-tower-parker-hannifin

V pátek 29.9.2017 bude z důvodu pře­ru­šení dodávky elektřiny uza­vřena obchodní a ser­visní spo­leč­nost v Kle­ca­nech. Pro­voz zákaz­nic­kého, tech­nic­kého i nabíd­ko­va­cího oddě­lení bude tento den přerušen. Ome­zení se netýká přímých dodá­vek zboží ze zahraničí. Od pon­dělí  2.10.2017...

Novinka mezi měřicími přístroji řady SensoControl

parker-prevodnik-proudu-napeti-frekvence-SCMA-VADC-z-rady-mericich-pristroju-sensocontrol

Uvá­díme na trh pře­vod­ník proudu, napětí a frek­vence s ozna­če­ním SCMA-VADC-710. Tato snadno ovla­da­telná jed­notka je zařa­zena mezi měřicí pří­stroje řady Senso­Con­t­rol, jako jsou Par­ker Ser­vice Mas­ter Plus nebo The Ser­vi­ce­man Plus. Přes tento pře­vod­ník lze k...

Mezinárodní strojírenský veletrh 2017

MSV17 color

V letoš­ním roce najdete pro­dukty Par­ker na stánku spo­leč­nosti SEALL — pavi­lon V, stá­nek č. 124. Spo­leč­nost SEALL je Par­ker Pre­mier dis­tri­bu­to­rem se zamě­ře­ním na hyd­rau­liku, pne­u­ma­tiku, těs­nění a základní úpravu stla­če­ného vzdu­chu a kon­co­vou fil­traci stla­če­ného vzduchu....

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky
Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification