Novinky


Nová řada pneumatických válců P1F podle ISO 15552

P1F-H

Par­ker uvedl na trh pne­u­ma­tické válce řady P1F cer­ti­fi­ko­vané dle ISO 15552 Pohony řeší širo­kou škálu prů­mys­lo­vých apli­kací pro vše­o­becné pou­žití v růz­ných pro­voz­ních podmínkách Nová řada pne­u­ma­tic­kých válců P1F s cer­ti­fi­kací podle ISO 15552 je...

Prodloužená záruka pro výrobky GSFE

prodlouzena-zaruka-4-plus-1-roky-na-vyrobky-parker-z-divize-gsfe-od-1-3-2018

Pro­dlou­žili jsme stan­dardní záruku v délce 12 měsíců na všechny prů­mys­lové výrobky Par­ker z divize GSFE na 60 měsíců ode dne fak­tu­race. Toto pro­dlou­žení je pod­mí­něno pro­vá­dě­ním pra­vi­del­ných kon­t­rol, ser­visu a údržby v sou­ladu se...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky