Novinky


Nové školicí centrum pro hydrauliku a pneumatiku na Slovensku

nove-skolici-centrum-pro-hydrauliku-a-pneumatiku-ve-Zvolenu-otevrel-certifikovany-distributor-Parker-Hannifin-spolecnost-BRC-Slovakia (2)_web

Cer­ti­fi­ko­vaný dis­tri­bu­tor pro­duktů Par­ker Han­ni­fin, spo­leč­nost BRC Slo­va­kia, ote­vřela 21.6.2016 nové auto­ri­zo­vané ško­licí cen­t­rum pro hyd­rau­liku a pne­u­ma­tiku v úzké spo­lu­práci s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou Zvo­len (TU Zvo­len). Slav­nost­ního ote­vření se zúčast­nili Doc. Ing. Marián Kučera, PhD., děkan...

Volnost a úspory vám přinese 3D tisk

Aditivní výroba (3D tisk) přináší efektivitu a snižuje náklady - špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl

3D tisk neboli adi­tivní výroba zažívá v posled­ních letech boom. Výhody, které tato metoda výrob­cům při­náší, jsou nesporné. Postu­pu­jící tech­no­lo­gický pokrok sní­žil dosud poměrně vysoké náklady na 3D tisk, takže se ote­ví­rají stále další mož­nosti...

Špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl

Špičkové technologie Parker pro kolejový průmysl

Od moder­ních želez­nič­ních vozi­del, ať osob­ních či náklad­ních, vozů metra, vozi­del traťové údržby nebo tram­vají se oče­kává, že budou schopné nepře­tr­žité a spo­leh­livé služby i v těch nej­ná­roč­něj­ších pod­mín­kách. Jeden doda­va­tel kom­po­nentů nebo celých sys­témů při­náší...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1918. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2015 činil 13 mili­ard USD.

Par­ker posky­tuje spe­ci­a­li­zo­vaná řešení pro širo­kou řadu mobil­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Spo­leč­nost zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců v 50 zemích po celém světě. Firma Par­ker již 59 let každé čtvrt­letí vyplácí svým akci­o­ná­řům divi­dendy. Cel­kem tedy již bylo vypla­ceno 228 divi­dend bez pře­ru­šení a to spo­leč­nost řadí mezi top 5 spo­leč­ností podle S&P 500 indexu.

Tech­no­lo­gie Parker

Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků v oboru řízení pohybu, dis­po­nu­jeme nej­širší řadou výrobků, které jsou k dis­po­zici od jedi­ného doda­va­tele. Máme k tomu pod­poru v podobě odbor­ných zna­lostí v devíti hlav­ních obo­rech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kosmonautika.

Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification