Novinky


Potřebujete hadice pro náročné použití? Vsaďte na TOUGHJACKET™

hydraulicke-hadice-parker-polyflex-pro-narocne-aplikace-typ-560tj-590tj-toughjacket

Nová pro­duk­tová řada hadic TOUGHJACKET™  nabízí řešení s při­da­nou hod­no­tou a posky­tuje zákaz­ní­kům řadu výhod. Hyd­rau­lické hadice TOUGHJACKET™ jsou robusní a odolné, s vyso­kou život­ností i v kri­tic­kých apli­ka­cích nebo obtíž­ných okol­ních pod­mín­kách. Ide­ální řešení pro...

Pivo Bier Ale Expo 2017

Studená mikrobiologická stabilizace piva s garantovanými výsledky - Parker domnick hunter

Ve spo­lu­práci s našim obchod­ním part­ne­rem, spo­leč­ností Bílek Fil­try s. r. o., před­sta­víme na veletrhu Pivo, Bier & Ale EXPO 2017 nej­no­vější pro­dukty v tech­no­lo­gii stu­dené mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva. Kvůli ros­toucí poptávce po nových typech piv a...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1918. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.

Par­ker posky­tuje spe­ci­a­li­zo­vaná řešení pro širo­kou řadu mobil­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Spo­leč­nost zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců ve 49  zemích po celém světě. Firma Par­ker již 60 let každé čtvrt­letí vyplácí svým akci­o­ná­řům divi­dendy což řadí spo­leč­nost mezi top 5 spo­leč­ností podle S&P 500 indexu.

Tech­no­lo­gie Parker

Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků v oboru řízení pohybu, dis­po­nu­jeme nej­širší řadou výrobků, které jsou k dis­po­zici od jedi­ného doda­va­tele. Máme k tomu pod­poru v podobě odbor­ných zna­lostí v devíti hlav­ních obo­rech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kosmonautika.

Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification