Novinky


Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Ve spo­lu­práci se soft­wa­ro­vou spo­leč­ností Exo­site nabízí Par­ker ta nej­sil­nější clou­dová řešení. Exo­site je soft­wa­rová spo­leč­nost pra­cu­jící na bázi plat­formy IIoT, která umož­ňuje fir­mám stra­te­gicky vyu­ží­vat revo­luční svět při­po­je­ných zařízení. Spo­leč­nost Par­ker má dlou­ho­do­bou zku­še­nost...

Program pro výběr O-kroužků Vám usnadní práci!

o-ring-selector_espot_landingpage_products_frame

Plně inte­gro­vaný výběr mate­ri­álu a velikosti Nezá­visle na plat­formě a na bázi Internetu Jed­no­duše. Rychle. Spolehlivě. Pro­gram pro výběr O-kroužků od spo­leč­nosti Par­ker je nástroj, který nabízí kom­bi­no­vaný výběr mate­ri­álu a veli­kosti v jedi­ném nástroji....

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky
Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification