Novinky


Industry 4.0

PAC_PSD

Ter­mín Industry 4.0 odka­zuje na sou­časný trend digi­ta­li­zace a s ní sou­vi­se­jící auto­ma­ti­zaci výroby. Typicky je popi­so­vána jako počí­ta­čově řízená výroba nebo, jinými slovy, slou­čení tra­diční auto­ma­ti­zace s infor­mač­ními technologiemi. Jed­nou ze základ­ních kon­cepcí jsou...

Ultrakompaktní víceosé servopohony PSD

ultrakompaktni-viceose-servopohony-psd-parker-hannifin

Řada více­o­sých ser­vo­po­honů nese ozna­čení  Par­ker PSD a své uplat­nění najde v apli­ka­cích v potra­vi­nář­ství, v oba­lo­vém prů­myslu, tvá­ření mate­ri­álu, tex­til­ním i papí­ren­ském prů­myslu a výrobě plastů. Ser­vo­po­hony Par­ker PSD byly vyvi­nuty spe­ci­álně jako rodina pro­duktů, které jsou...

Ušetřete při ofukování až 35 % energie

emea_cz_air_saver_unit_Blowgun_HASV08

Air Saver Inline Module (HASV, modul pro úsporu vzdu­chu) pro pou­žití s ofu­ko­va­cími pis­to­lemi. Modul HASV byl navr­žen tak, aby z pis­tole vystu­po­val spíše pul­zu­jící a ne trvalý prů­tok vzdu­chu, což může sní­žit spo­třebu vzdu­chu...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1918. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2015 činil 13 mili­ard USD.

Par­ker posky­tuje spe­ci­a­li­zo­vaná řešení pro širo­kou řadu mobil­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Spo­leč­nost zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců v 50 zemích po celém světě. Firma Par­ker již 59 let každé čtvrt­letí vyplácí svým akci­o­ná­řům divi­dendy. Cel­kem tedy již bylo vypla­ceno 228 divi­dend bez pře­ru­šení a to spo­leč­nost řadí mezi top 5 spo­leč­ností podle S&P 500 indexu.

Tech­no­lo­gie Parker

Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků v oboru řízení pohybu, dis­po­nu­jeme nej­širší řadou výrobků, které jsou k dis­po­zici od jedi­ného doda­va­tele. Máme k tomu pod­poru v podobě odbor­ných zna­lostí v devíti hlav­ních obo­rech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kosmonautika.

Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification