Novinky


Prodloužená záruka pro výrobky GSFE

prodlouzena-zaruka-4-plus-1-roky-na-vyrobky-parker-z-divize-gsfe-od-1-3-2018

Pro­dlou­žili jsme stan­dardní záruku v délce 12 měsíců na všechny prů­mys­lové výrobky Par­ker z divize GSFE na 60 měsíců ode dne fak­tu­race. Toto pro­dlou­žení je pod­mí­něno pro­vá­dě­ním pra­vi­del­ných kon­t­rol, ser­visu a údržby v sou­ladu se...

GLF iprotect® - nová generace nízkotlakých filtrů

GLF - filtry

Par­ker celo­svě­tově zavádí fil­try GLF ipro­tect® ve veli­kos­tech 2 a 3s cel­ko­vým roz­sa­hem až 800 l/min. — max. 10 bar Spo­leč­nost Par­ker může v sou­časné době díky růz­ným akvi­zi­cím v minu­losti nabí­zet na trhu širo­kou škálu...

Školení na míru od Parker - možno čerpat prostředky z EU

training1

Aktu­a­li­zo­vali jsem pro vás nabídku ško­lení podle vašich poža­davků. Nově také můžete na naše ško­lení čer­pat pro­středky z EU, nabí­zíme spe­ci­ální kurz hyd­rau­liky zamě­řený na pro­voz, údržbu a dia­gnos­tiku hyd­rau­lic­kých sys­témů — kurz H6. Naši...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky