Novinky


Transair SCOUT - technologie pro inteligentní instalace stlačeného vzduchu

v_akci

Pře­sta­vu­jeme Vám vyspě­lou bez­drá­to­vou tech­no­lo­gií SCOUT, která slouží k spo­leh­li­vému moni­to­ro­vání insta­lace sys­tému stla­če­ného vzduchu. Tech­no­lo­gie Transair SCOUT je nej­mo­der­nější bez­drá­tové řešení, které umož­ňuje sle­do­vat výkon­nost sys­tému stla­če­ného vzdu­chu 24 hodin denně přes webové roz­hraní. Data...

Usnadněte si montáž hadic s novým zařízením TH1E-5

Nové zařízení TH1E-5 pro nasazování hadicových koncovek

Nové zaří­zení TH1E-5 pro nasa­zo­vání hadi­co­vých kon­co­vek­Nové zaří­zení TH1E-5 je určeno pro nasa­zo­vání hadi­co­vých kon­co­vek a dokáže sní­žit fyzic­kou námahu při nasa­zo­vání hadi­co­vých kon­co­vek nebo spo­jek na hadice. Toto ruční zaří­zení se jed­no­duše ovládá díky...

Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Parker ve spolupráci se společností Exosite nabízí silná cloudová řešení

Ve spo­lu­práci se soft­wa­ro­vou spo­leč­ností Exo­site nabízí Par­ker ta nej­sil­nější clou­dová řešení. Exo­site je soft­wa­rová spo­leč­nost pra­cu­jící na bázi plat­formy IIoT, která umož­ňuje fir­mám stra­te­gicky vyu­ží­vat revo­luční svět při­po­je­ných zařízení. Spo­leč­nost Par­ker má dlou­ho­do­bou zku­še­nost...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1917. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.


 fil­trační vložky Par­fit, hyd­rau­lická fil­trace, pali­vová fil­trace, Racor, pro­cesní fil­trace par­ker domnick hun­ter, fil­try OIL-X, fil­trace piva, bevpor BR, mem­brá­nové fil­try, fil­trační svíčky, par­ker domnick hun­ter, stu­dená mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva, fil­trační vložky
Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification