Novinky


Ultrakompaktní servomotory pro větší flexibilitu

Servomotory Parker - řada SMH/SMB byla rozšířena o ultrakompaktní velikost 40 mm, která přináší ještě větší flexibilitu pro aplikace u balicích strojů a robotů - Parker Hannifin

Řada ser­vo­mo­torů  SMH/SMB byla roz­ší­řena o ultra­kom­paktní veli­kost 40 mm, která při­náší ještě větší fle­xi­bi­litu pro apli­kace u bali­cích strojů a robotů. Vari­anta 40 mm nejen roz­ši­řuje schop­nosti v oblas­tech níz­kého toči­vého momentu začí­na­jící od 0,19 Nm, ale...

Skladování elektrické energie přináší úsporu pro spotřebitele

Parker systémy k ukladání energie v bareiiích, Battery energy storrage systems (BESS) Parker

Nedávno byla dokon­čena insta­laci zaří­zení pro skla­do­vání ener­gie s cel­ko­vou kapa­ci­tou 10 mega­wattů v Sever­ním Irsku a Nizo­zem­sku. Cel­ková kapa­cita nain­sta­lo­va­ných zaří­zení pro skla­do­vání elek­trické ener­gie tak celo­svě­tově pře­sáhla hra­nici 225 mega­wattů. Tyto tech­no­lo­gie v...

Ušetřete při ofukování až 35 % energie

emea_cz_air_saver_unit_Blowgun_HASV08

Air Saver Inline Module (HASV, modul pro úsporu vzdu­chu) pro pou­žití s ofu­ko­va­cími pis­to­lemi. Modul HASV byl navr­žen tak, aby z pis­tole vystu­po­val spíše pul­zu­jící a ne trvalý prů­tok vzdu­chu, což může sní­žit spo­třebu vzdu­chu...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1918. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2016 činil 11 mili­ard USD.

Par­ker posky­tuje spe­ci­a­li­zo­vaná řešení pro širo­kou řadu mobil­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Spo­leč­nost zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců ve 49  zemích po celém světě. Firma Par­ker již 60 let každé čtvrt­letí vyplácí svým akci­o­ná­řům divi­dendy což řadí spo­leč­nost mezi top 5 spo­leč­ností podle S&P 500 indexu.

Tech­no­lo­gie Parker

Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků v oboru řízení pohybu, dis­po­nu­jeme nej­širší řadou výrobků, které jsou k dis­po­zici od jedi­ného doda­va­tele. Máme k tomu pod­poru v podobě odbor­ných zna­lostí v devíti hlav­ních obo­rech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kosmonautika.

Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification