Novinky


Profesionální řešení pro kávovary s novým distributorem

Profesionální řešení Parker pro výrobu a servis kávavarů a nápojových automatů - Parker Hannifin

Široké port­fo­lio pro­duktů a kom­po­nentů Par­ker pro výrobu i ser­vis kávo­varů je zákla­dem pro spo­lu­práci s novým dis­tri­bu­to­rem, spo­leč­ností Patak COFFEE LIFE, která působí již téměř 15 let na Slo­ven­sku jako pro­fe­si­o­nální ser­visní firma pro kávové...

Krátce o firmě


Parker Hannifin

 

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration je mezi­ná­rod­ním líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin byla zalo­žena roku 1918. Roční obrat ve fiskál­ním roce 2015 činil 13 mili­ard USD.

Par­ker posky­tuje spe­ci­a­li­zo­vaná řešení pro širo­kou řadu mobil­ních, prů­mys­lo­vých a letec­kých oborů. Spo­leč­nost zaměst­nává zhruba 55 000 zaměst­nanců v 50 zemích po celém světě. Firma Par­ker již 59 let každé čtvrt­letí vyplácí svým akci­o­ná­řům divi­dendy. Cel­kem tedy již bylo vypla­ceno 228 divi­dend bez pře­ru­šení a to spo­leč­nost řadí mezi top 5 spo­leč­ností podle S&P 500 indexu.

Tech­no­lo­gie Parker

Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků v oboru řízení pohybu, dis­po­nu­jeme nej­širší řadou výrobků, které jsou k dis­po­zici od jedi­ného doda­va­tele. Máme k tomu pod­poru v podobě odbor­ných zna­lostí v devíti hlav­ních obo­rech: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kosmonautika.

Potřebujete poradit? Našli jste chybu? Napiště nám.
X

Kontaktujte nás

  • Pokud potřebujete informace k našich produktům a službám nebo Vám na našem webu něco chybí, sdělte nám to prosím pomocí tohoto formuláře. Děkujeme
 

Verification