122 000 km a 75 milionu armatur, to je 20 let Transairu!


 

Potrubní systém pro rozvod vzduchu, dusíku, argonu, CO2 i kapaliny jako je voda a olej - TRANSAIR - Parker HannifinOd zahá­jení výroby modu­lár­ních hli­ní­ko­vých potrub­ních sys­témů Transair® uběhlo dva­cet let. Délka pro­dané potrubní sítě dnes pře­sa­huje 122 000 kilo­me­trů a  bylo dodáno bylo přes 75 mili­onů arma­tur a obtočí tak již tři­krát zeměkouli.

Sys­tém Transair® byl na trh uve­den v roce 1996  jako první demon­to­va­telný sys­tém hli­ní­ko­vých potrubí. Pro­tože hli­ní­kové trubky svými vlast­nostmi před­běhly své oce­lové, měděné nebo plas­tové vari­anty, začal je ve vel­kém vyu­ží­vat celý svět. Sys­tém je vhodný pro insta­lace se stla­če­ným vzdu­chem, inert­ními plyny jako je dusík, argon, dále pro CO2, pod­tla­kové apli­kace nebo i pro kapa­liny jako voda a olej. Ve velké míře je tedy vyu­ží­ván ve všech oblas­tech prů­myslu, v ener­ge­tice, dopravě, sta­veb­nic­tví, labo­ra­to­řích i v potra­vi­nář­ství, nápo­jo­vém prů­myslu a far­ma­cii. Aby se při­způ­so­bil kaž­dému spe­ci­fic­kému odvětví, je vyrá­běn ze dvou mate­ri­álů – hli­níku a nere­zové oceli – a ve dva­nácti růz­ných rozměrech.

Řada ino­vací v sys­tému Transair se výborně osvěd­čila, napří­klad Grip­ping Ring Instant Con­necti­ons — oka­mžité spo­jení pomocí sví­ra­cích kroužků, rych­lou­pí­nací spoje typu Sna­pRing, které garan­tují bez­pečné spo­jení, snadné pou­žití a mini­ma­li­zaci chyb při mon­táži, nebo rych­lou­pí­nací spoje typu Lug and Clamp kon­stru­o­vané pro zajiš­tění mož­nosti rozpojení.

„Mon­táž potrubí Transair zabere 6x méně času než insta­lace stej­ného potrubí z pozin­ko­vané oceli, mědi nebo plastu, resp. 2x až 3x méně času než mon­táž jiných kon­ku­renč­ních potrubí z hli­níku. Kromě toho nabízí vyni­ka­jící fle­xi­bi­litu při změně pou­žití nebo roz­ší­ření a v nepo­slední řadě při­náší na místo insta­lace špič­kový este­tický design. Zejména se nám však daří plnit náročné poža­davky zákaz­níků na úsporu ener­gie, na mini­ma­li­zaci nákladů při změ­nách a úpra­vách potrubí a tím zvy­šo­vat cel­ko­vou pro­duk­ti­vitu pro­vozu. Sys­tém stále ino­vu­jeme a vyví­jíme a dis­po­nu­jeme kva­litní tech­nic­kou pod­po­rou, řekl pan Vác­lav Kouba, vedoucí pro­dej­ního oddě­lení Par­ker Han­ni­fin Czech Republic.


hyperlink

Kom­pletní infor­mace k sys­tému pro roz­vod stla­če­ného vzdu­chu, inert­ních plynů, dusíku a vakua - Transair