Adsorpční sušení V NOVÉM POJETÍ


parker-zander-adsorpcni-susice-se-studenou-regeneraci-ofas-oil-free-air-system-system-vzduchu-bez-oleje_webPřed­sta­vujeparker_zanderme zcela novou řadu adsorpč­ních sušičů se stu­de­nou rege­ne­rací: sys­témy Par­ker Zan­der CDAS (Clean Air Dry Sys­tem – sys­tém čis­tého suchého vzdu­chu) a OFAS (Oil Free Air Sys­tem – sys­tém vzdu­chu bez oleje) jsou vyba­veny ino­va­tiv­ními tech­no­lo­gi­emi, posky­tují vzduch s ově­ře­nou kva­li­tou a zajiš­ťují efek­tivní pro­voz. Kva­lita vzdu­chu je pro oba sys­témy ově­řena třetí stra­nou podle ISO 7183 a ISO 8573–1. Sys­tém OFAS také nabízí třídu čis­toty vzdu­chu 0 ve vztahu k cel­ko­vému množ­ství oleje, bez ohledu na to, jestli stla­čený vzduch pro­du­kují  kom­pre­sory s ole­jem nebo bez­o­le­jové. Tato kla­si­fi­kace zajiš­ťuje nej­vyšší kva­litu vzdu­chu v místě pou­žití pro kri­tické apli­kace za zlo­mek nákladů na spe­ci­a­li­zo­vané bez­o­le­jové kom­pre­sory. CDAS a OFAS jsou spe­ci­fi­ko­vány jako pokro­čilé fil­try, které obsa­hují nej­no­vější tech­no­lo­gii OIL-X spo­leč­nosti Par­ker domnick hunter.

Ino­va­tivní sys­témy byly navr­ženy tak, aby posky­to­valy kon­zis­tentně vysoký výkon i po pod­statně delší dobu. Byly vyvi­nuty s cílem vytvo­řit nový stan­dard pro prů­mysl z hle­diska efek­tiv­nosti a pro­duk­ti­vity při pou­žití spe­ci­ál­ních pat­ron s vyso­kou pev­ností plně­ných sys­té­mem snows­torm fil­ling, který maxi­ma­li­zuje hus­totu sušicí náplně, potla­čuje tvorbu kanálků v náplni, zajiš­ťuje stálý rosný bod, při­spívá k dosa­žení nízké tla­kové ztráty a napo­máhá ke sni­žo­vání ener­ge­tické spo­třeby kompresoru.

Mini­mální pro­vozní náklady a nej­lepší poměr nákladů a pří­nosů vysoce kva­lit­ního řešení pro úpravu vzdu­chu jsou zaru­čeny díky sní­žení ser­vis­ních časů, jed­no­dušší výměně dílů, maxi­mální pro­vo­zu­schop­nosti, pro­dlou­žení inter­valů údržby a delší pro­vozní životnosti.

Pro­mostránka CDAS&OFAS Par­ker Zan­der — V NOVÉM POJETÍ

 

Eko­no­mika a pro­duk­ti­vita vyhoví i vyso­kým poža­dav­kům: se sys­témy CDAS a OFAS Par­kerparker-zander-adsorpcni-susice-se-studenou-regeneraci-cdas-clean-air-dry-system-system-sucheho-cisteho-vzduchu-bocni-pohled_web Zan­der pojal zcela nově sušení a fil­traci vzdu­chu s cílem poskyt­nout nej­lepší mož­nou kom­bi­naci hos­po­dár­nosti, účin­nosti, kva­lity, funkč­nosti a život­nosti. Do každé jed­notky je ve stan­dard­ním vyba­vení inte­gro­vána řada nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gií pro úsporu ener­gie. Spolu s pokro­či­lým sys­té­mem řízení prů­toku a jedi­neč­ným fil­trem nabízí trvale níz­kou tla­ko­vou ztrátu, což při­náší pod­statné sní­žení spo­třeby ener­gie a pro­voz­ních nákladů. V obou sys­té­mech jsou pou­ží­vány moderní fil­try OIL-X spo­leč­nosti Par­ker domnick hun­ter, se kte­rými sdílí stej­nou filo­zo­fii kon­strukce – jed­no­du­chost, kom­pa­ti­bi­litu, pou­ži­tel­nost a pře­de­vším ově­ře­nou kva­litu vzdu­chu. Fil­try OIL-X jsou k dis­po­zici ve čtyřech růz­ných vari­an­tách: odlu­čo­vání kon­den­zátu, koa­lescence, odstra­ňo­vání pev­ných čás­tic a ole­jo­vých par.

CDAS a OFAS pomá­hají šet­řit ener­gii i peníze, pro­tože tech­no­lo­gie pro úsporu ener­gie jsou stan­dar­dem u všech jed­no­tek. Sys­tém auto­ma­ticky při­způ­so­buje pro­voz sušiče podle pod­mí­nek na vstupu a poža­davků na odběr stla­če­ného vzdu­chu, což zajiš­ťuje opti­mální spo­třebu ener­gie a plné vyu­žití suši­cího média (desi­kantu). Výsled­kem je sní­žení poža­davků na údržbu a výrazně nižší náklady na ener­gie s úspo­rou až 85 %. Kromě toho sys­tém roz­ve­dení vzdu­chu a plno­prů­to­kové ven­tily umož­ňují neo­me­zený prů­tok vzdu­chu se zane­dba­tel­nou tla­ko­vou ztrá­tou, což významně pomáhá sní­žit ener­ge­tic­kou spo­třebu kom­pre­soru. Sušicí pat­rony jsou plněny velmi sil­ným desi­kan­tem a dodá­vají se s jedi­neč­nou život­ností 5 let, což sni­žuje cel­kové pro­vozní náklady.

Sys­témy CNové filtry OIL-X Parker domnick hunter představují zcela nové pojetí v oblasti úpravy vzduchu - Parker HannifinDAS a OFAS lze snadno namon­to­vat, pro­vo­zo­vat a udr­žo­vat. Oba jsou vyba­veny vel­kými HMI dis­pleji pro sle­do­vání stavu sys­tému a pro­voz­ních pod­mí­nek v reál­ném čase. Nasta­vení pro­pla­cho­vání může být snadno upra­veno na mini­mální pro­vozní tlak bez pou­žití spe­ci­a­li­zo­va­ných nástrojů. Šrou­bo­vací horní víko umož­ňuje jed­no­du­chou a rych­lou výměnu pat­ron s desi­kan­tem bez nut­nosti pou­žití spe­ci­ál­ních nástrojů.

CDAS a OFAS posky­tují pro­vozní bez­peč­nost a bez­pro­blé­mový pro­voz. Sys­témy dodá­vají vzduch, který je ově­řen třetí stra­nou v sou­ladu s ISO 8573–1; sys­tém OFAS také nabízí ově­ře­nou třídu čis­toty vzdu­chu 0 ve vztahu k cel­ko­vému množ­ství oleje bez ohledu na to, jestli stla­čený vzduch pro­du­kují  kom­pre­sory s ole­jem nebo bez­o­le­jové. Sloupy chrá­něné proti korozi zajiš­ťují dlou­hou život­nost a dodá­vají se se záru­kou 10 let.

„Se sys­témy CDAS a OFAS jsme úpravu vzdu­chu pojali zcela nově,“ říká Jaro­slav Dohná­lek, pro­dejní inže­nýr adsorpč­ních sys­témů spo­leč­nosti Par­ker v ČR. „Tyto sys­témy jsou vysoce účinné a posky­tují vyni­ka­jící kva­litu vzdu­chu a sou­časně nabízí eko­lo­gicky šetrné a ener­ge­ticky úsporné tech­no­lo­gie již ve stan­dard­ním vyba­vení. V kom­bi­naci s dlou­hou život­ností a nej­niž­šími náklady na poří­zení a pro­voz sta­no­vují tyto sys­témy nová měřítka v daném prů­mys­lo­vém odvětví.“

Nové adsorpční sušiče CDAS a OFAS se stu­de­nou rege­ne­rací budou ofi­ci­álně uve­deny na trh na svě­to­vém prů­mys­lo­vém veletrhu v Han­no­veru, který se bude konad od 24. do 28. dubna 2017. Stá­nek Par­ker najdete v rámci veletrhu Com­Vac (Com­pres­sed Air & Vacuum Tech­no­logy) v hale 26, stá­nek B78. comvac logo

Další infor­mace k novým adsorpč­ním suši­čům CDAS a OFAS najdete na stránce Adsorpční sušiče CDAS a OFAS — V NOVÉM POJETÍ nebo Fil­try stla­če­ného vzdu­chu OIL-X — V NOVÉM POJETÍ.  Kom­pletní nabídku fil­trace a sepa­race Par­ker na stránce Fil­trace a separace.

Potře­bu­jete pora­dit? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.