Aplikace Parker pro mobilní telefony


Par­ker pro své zaměst­nance a zákaz­níky vyvíjí mobilní apli­kace, které urychlí a usnadní jejich práci. Nej­ak­tu­ál­nější infor­mace a jed­no­du­ché nástroje můžete mít online a díky nim být o krok napřed před konkurencí.

V sou­časné době je možné si do svých mobil­ních tele­fonů nahrát tyto aplikace: Parker Mobile App

  • Par­ker Hose Fin­der – potře­bu­jete rychle hadici nebo kon­covku? S touto apli­kací obojí jed­no­duše  a snadno najdete. Vyhle­dá­vat můžete pomocí nasta­vení poža­do­va­ných para­me­trů (STAMP – veli­kost, tep­lota, apli­kace, mate­riál a tlak) nebo lis­to­vá­ním v „kata­logu“. Pomocí této apli­kace najdete také nej­bliž­šího dis­tri­bu­tora (zadáte PSČ), kde vše můžete poří­dit. Je to jako mít kata­log v kapse. Více o apli­kaci se dozvíte na www.hosefinder.com, zde si ji také můžete stáhnout.
  • Par­ker Fit­ting Fin­der – pomůže snadno vyhle­dat hyd­rau­lické šrou­bení pro vaši mon­táž. Apli­kace je vyvi­nuta pro kon­struk­téry v oblasti údržby, pro všechny trubky a bez­úni­kové mon­táže. Jedná se o velmi kom­plexní nástroj, pomocí kte­rého iden­ti­fi­ku­jete náhradní šrou­bení buď po zadání para­me­trů, nebo objed­na­cího čísla. Vhodný díl si můžete pro­hléd­nout na snímku a poslat mai­lem třeba nej­bliž­šímu dis­tri­bu­to­rovi. Je to rychlé, efek­tivní a vždy aktu­ální, více infor­mací na www.parkerfittingfinder.com.
  • Par­ker Par Fit – díky této apli­kaci není potřeba pro­chá­zet asi 200 webo­vých strá­nek vět­šiny výrobců fil­trů, abyste našli náhradní fil­trační vložku, kte­rou potře­bu­jete. Apli­kace nabízí více než 90.000 fil­trač­ních prvků, které jsou vyrá­běny fir­mou Par­ker Han­ni­fin pro vlastní i cizí hyd­rau­lické filtry.
  • Par­ker Mobile Pro­ducts — v této apli­kaci můžete najít infor­mace a pro­dukty které jsou vhodné pro mobilní a dopravní stroje, jako jsou sta­vební stroje, země­děl­ské vozi­dla, nákladní vozi­dla, pří­věsy atd.
  • Par­ker Con­Mon – nade­fi­nuje vhodný fil­trační sys­tém pro Vaši apli­kaci a zana­ly­zuje stav oleje ve Vašem stá­va­jí­cím fil­trač­ním sys­tému a určí dobu výměny oleje.
  • Par­ker Marine Pro­duct – nástroj pro námořní prů­mysl, který najde vhodné kom­po­nenty a dokumentaci.