Automatizační řídicí jednotka budoucnosti


Parker automatizační řídicí jednotka PAC, základní modul plus modul I/O

PAC základní modul + modul I/O

Výkonné auto­ma­ti­zační řídicí jed­notky Par­ker Auto­mation Con­t­roller (PAC) je určeny pře­de­vším pro stro­jí­ren­ství, neboť kom­bi­nují logiku strojů, pokro­kové řízení pohybu v reál­ném čase a pří­sluš­nou vizu­a­li­zaci do jedi­ného řešení zamě­ře­ného na výkon.

Díky nej­lepší prů­mys­lové komu­ni­kaci Ether­CAT pro řízení pohybu a I/O a nástroji Par­ker Auto­mation Manager (IDE, Inte­gra­ted Deve­lo­p­ment Envi­ron­ment) pro vývoj apli­kací, posky­tuje PAC pro kon­cové zákaz­níky inže­nýr­ská řešení pro ty nej­ná­roč­nější apli­kace. Tento paket nabízí intu­i­tivní pro­středí pro vývoj s pro­gra­mo­vá­ním dle obvyk­lých prů­mys­lo­vých stan­dardů, komu­ni­kaci člověk-stroj a síťo­vou konek­ti­vitu pro zpra­co­vání infor­mací v reál­ném čase nezá­visle na tom, kde a kdy je potřebujete.

Par­ker Auto­mation Manager umož­ňuje inže­ný­rům vyu­ží­vat jejich stá­va­jící zna­losti pro­gra­mo­va­cího jazyka IEC61131-3 a s funkč­ními bloky PLCo­pen pra­co­vat chytřeji, účin­něji a efektivněji.

Parker automatizační řídicí jednotka, modul I/O

PAC modul I/O

Sys­tém lze snadno inte­gro­vat do stá­va­jí­cích sítí a lze jej při­po­jit k zaří­ze­ním tře­tích stran. PAC se dodává ve stan­dard­ním vyba­vení s řadou komu­ni­kač­ních pro­to­kolů, včetně OPC Ser­ver, Mod­bus TCP, Ether­CAT, duální LAN sítě a s voli­tel­ným vyba­ve­ním pro Ethernet/IP, Pro­fi­net a Profibus.

Nová řídicí jed­notka pro inte­li­gentní řízení pohybu více os má k dis­po­zici nástroje k rych­lej­šímu gene­ro­vání kódů, zkrá­cení doby uvá­dění do pro­vozu a sni­žo­vání nákladů, které umož­ňují inže­ný­rům vytvá­řet řídicí apli­kace pro kom­plexní a náročné stroje.

 


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete v kata­logu Par­ker Auto­mation Con­t­roller (PAC) Intel­li­gent Multi-Axis Motion Con­t­roller  nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.

Por­fo­lio Par­ker řídi­cích a zob­ra­zo­va­cích jednotek.