Bezedné fontány Parker míří proudem do světa


Divize Hiross Zan­der (DHZ), uvedla na trh nové vodní auto­maty a fil­trační sys­témy. Jedná se o vodní fon­tánky s přímým pří­vo­dem vody. Vyrábí se v Itá­lii, mají uhlí­kový filtr, jsou dostupné i ve vari­an­tách se syce­nou nebo tep­lou vodou a jsou šetrné k život­nímu prostředí.

Fontána na vodu z divize Parker Hirros Zander

Fon­tána na vodu z divize Par­ker Hirros Zander

První vodní auto­mat byl nain­sta­lo­ván právě v pro­sto­rách divize Hiross Zan­der. Cílem pro­jektu bylo zajis­tit pro  všechny zaměst­nance a návštěv­níky naší firmy snadno dostup­nou, čis­tou pit­nou vodu s mini­mální zátěží život­ního pro­středí. Nyní se tyto uni­kátní fon­tány mohou šířit rychle také po celé Evropě. Vodní fon­tánky Par­ker nemají žád­nou nádržku v horní části, tak jako tra­diční auto­maty. Jsou při­po­jeny přímo na hlavní roz­vod vody a kromě jedné vari­anty mají všechny fon­tánky vnitřní zásobní nádržku z nere­zové oceli.

Hodí se jak do firem­ního zázemí, tak do veřej­ných pro­stor a v nabídce jsou dostupné ve čtyřech základ­ních ver­zích. Můžete mít fon­tánku bez vodní nádržky, pro mini­ma­li­zaci čiš­tění, údržby a množ­ství vody, fon­tánku s vodou syce­nou kys­lič­ní­kem uhli­či­tým, vari­antu s hor­kou vodou a stu­de­nou vodou nebo fon­tánku s reverzní osmó­zou a fil­try do míst se špat­nou kva­li­tou vody (tento dáv­ko­vač máUV lampu). Díky pod­pul­tové fil­traci jsou dobře pou­ži­telné i v jídel­nách a stan­dardní sou­částí je i tryska proti roz­stři­ko­vání kapek vody. Kelímky jsou dodá­vány v hygi­e­nic­kých plas­to­vých sáč­cích po sto kusech. Fil­try zaří­zení se mění ve čtvrt­let­ních inter­va­lech, UV lampa nejméně jed­nou ročně. Ser­visní inter­valy vám při­po­me­nou auto­ma­tické upo­mínky, které se právě při­pra­vují. Pro zaměst­nance je k dis­po­zici i prak­tická plas­tová láhev o obsahu 500 ml.

Vodní fon­tánky Par­ker jsou schvá­lené pro pou­žití ve všech evrop­ských zemích, jejich ovlá­dání je jed­no­du­ché a intu­i­tivní a navíc sni­žují množ­ství plas­to­vých lahví na pra­co­višti. V sou­časné době pro­bíhá tes­to­vání v rámci lokací spo­leč­nosti Par­ker a pro zákaz­níky budou k dis­po­zici na počátku roku 2015.