Pomáháme studentům odstartovat kariéru

parker-hannifin-prilezitosti-pro-studenty

Naše spo­leč­nost aktivně spo­lu­pra­cuje a neu­stále upev­ňuje spo­lu­práci s čes­kými a slo­ven­skými vyso­kými ško­lami. Díky našim pro­gra­mům můžou stu­denti a absol­venti zís­kat potřebné pra­covní zku­še­nosti a pře­ta­vit teo­rii do praxe. Navíc mají účast­níci pro­gramů mož­nost zís­kat přímo svoje...