Oznámení o změně názvu společnosti

emea_cz_attention_change_AdobeStock_65147600_cut

S účin­ností od 22. ledna 2018 dochází ke změně obchod­ního názvu spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic s.r.o. Od výše uve­de­ného data vystu­puje spo­leč­nost pod novým názvem: Par­ker Han­ni­fin Sales CEE s.r.o. K výše uve­dené změně názvu došlo v sou­ladu s...

Hadice pro aplikace s vysokotlakou vodou

Hydraulické hadice Parker Polyflex pro aplikace s vysokotlakou vodou.

Před­sta­vu­jeme nový typ vyso­ko­tep­lot­ních hadic pro čis­ticí apli­kace, jež vyvi­nula její divize Par­ker Poly­flex. Nové hadice jsou odpo­vědí na potřeby zákaz­níků, kteří potře­bují vyu­ží­vat ter­mo­plas­tické hadice pro apli­kace s vyso­kotla­kou vodou, odo­lá­va­jící vyso­kým tep­lo­tám média...

Mezinárodní strojírenský veletrh 2017

MSV17 color

V letoš­ním roce najdete pro­dukty Par­ker na stánku spo­leč­nosti SEALL — pavi­lon V, stá­nek č. 124. Spo­leč­nost SEALL je Par­ker Pre­mier dis­tri­bu­to­rem se zamě­ře­ním na hyd­rau­liku, pne­u­ma­tiku, těs­nění a základní úpravu stla­če­ného vzdu­chu a kon­co­vou fil­traci stla­če­ného vzduchu....

Využití řešení DCP ušetří až 45 % energie

parker-elektronicke-rizeni-cerpadel-pro-usporu-energie

Moder­ni­zace hyd­rau­lic­kého sys­tému obrá­bě­cího stroje v auto­mo­bi­lo­vém průmyslu Díky trva­lému zvy­šo­vání poža­davků na výrobní tech­no­lo­gie z hle­diska výkonu a účin­nosti umož­nily elek­trické pohony čer­pa­del a jejich řízení v posled­ních letech velké pokroky v mož­nos­tech opti­ma­li­zace oka­mži­tého dodá­va­ného hyd­rau­lic­kého...

Změňte způsob provozu a údržby svých zařízení a ušetřete !

2017-07-07 10_32_37-Taking IoT to the Last Mile by Listening to the Voice of the Machine _ Parker Ha

Před­sta­vu­jeme pro­jekt Voice of the Machine, ote­vřený, inte­ro­pe­ra­bilní a šká­lo­va­telný eko­sys­tém pro­po­je­ných sys­témů a slu­žeb,  jako klí­čo­vou sou­část své stra­te­gie digi­tální transformace Jde o sadu tech­no­lo­gií posky­tu­jí­cích ote­vřené, inte­ro­pe­ra­bilní, šká­lo­va­telná řešení IIoT (Industrial Inter­net of...

SEALL otevřel rozšířený ParkerStore v Kroměříži

Největší distributor Parkeru, společnost Seall, znovuotevřela po rozšíření a rekonstrukci prodejnu ParkerStore v Kroměříži. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil i Miroslav Trybuček, generální ředitel Parker Hannifin pro ČR a Slovensko

Zástupci spo­leč­ností SEALL a Par­ker Han­ni­fin slav­nostně zno­vu­o­te­vřeli pro­dejnu Par­ker­S­tore v Kro­mě­říži, který pro­chá­zel rekon­strukcí a roz­ší­ře­ním pro­stor. Ote­vření pro­běhlo v pátek 19. května za účasti gene­rál­ního ředi­tele Par­ker Han­ni­fin Miroslava Try­bučka a jed­na­telů firmy SEALL Jiřího...