Vylepšená funkčnost a konstrukce

Parker-Olaer-globalni-hydropneumaticky-vakovy-akumulator-s-pts-web

V rámci dlou­ho­do­bých inves­tic a neu­stá­lého vývoje před­sta­vu­jeme nové výrobky a služby z oblasti aku­mu­lá­torů a chla­dičů (divize ACDE —  Accu­mu­la­tor and Coo­ler Divi­sion Europe (ACDE). Xtra-life vaky Nová Xtra-life směs pro výrobu vaků  (mix XL) při­náší...

Adsorpční sušení V NOVÉM POJETÍ

parker-zander-adsorpcni-susice-se-studenou-regeneraci-ofas-oil-free-air-system-system-vzduchu-bez-oleje-a-cdas-clean-dry-air-system-system-cisteho-sucheho-vzduchu

Před­sta­vujeme zcela novou řadu adsorpč­ních sušičů se stu­de­nou rege­ne­rací: sys­témy Par­ker Zan­der CDAS (Clean Air Dry Sys­tem – sys­tém čis­tého suchého vzdu­chu) a OFAS (Oil Free Air Sys­tem – sys­tém vzdu­chu bez oleje) jsou vyba­veny ino­va­tiv­ními...

Industry 4.0

PAC_PSD

Ter­mín Industry 4.0 odka­zuje na sou­časný trend digi­ta­li­zace a s ní sou­vi­se­jící auto­ma­ti­zaci výroby. Typicky je popi­so­vána jako počí­ta­čově řízená výroba nebo, jinými slovy, slou­čení tra­diční auto­ma­ti­zace s infor­mač­ními technologiemi. Jed­nou ze základ­ních kon­cepcí jsou...

Ocenění Novinka roku

Parker - Novinka roku

Tan­de­mový sušič stla­če­ného vzdu­chu Anta­res od Par­ker Han­ni­fin zís­kal oce­nění „Novinka roku” od Ame­rické spo­leč­nosti pro fil­traci a separaci. Spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin a její divize Hiross v loň­ském roce uvedla na svě­tový trh nový hyb­ridní...

Aplikace Parker pro mobilní telefony

Parker Mobile App

Par­ker pro své zaměst­nance a zákaz­níky vyvíjí mobilní apli­kace, které urychlí a usnadní jejich práci. Nej­ak­tu­ál­nější infor­mace a jed­no­du­ché nástroje můžete mít online a díky nim být o krok napřed před konkurencí. V sou­časné době je možné...

Světová novinka EO-3

EO-3

Ino­vační sys­tém šrou­bení s vizu­ální indi­kací mon­táže — rychlý, jed­no­du­chý, bezpečný. Nový sys­tém šrou­bení je odolný proti roz­tr­žení s vizu­ál­ním roz­po­zná­ním stavu mon­táže tru­bek a hadic. Obsa­huje indi­kační krou­žek pro dosa­žení jed­no­znač­ných výsledků při mon­táži...