Charitativní akce obchodní a servisní společnosti Klecany


Auta pro Jedličkův ústav

auta-pro-jedlickuv-ustav-podpora-parker-nahled-001

Roz­hý­bá­váme svět kolem nás. Jako svě­tová jed­nička v oblasti  řízení a kon­t­roly pohybu pod­po­ru­jeme hlavně ty, kte­rým není dána mož­nost plno­hod­not­ného pohybu. Kaž­do­ročně pod­po­ru­jeme pro­jekt Bez­ba­ri­é­rová doprava Nadač­ního sti­pen­dij­ního fondu Jed­lič­kova ústavu a malou kap­kou tak při­spí­váme...

Adopce afrických dětí

ucitelsky_sbor_a_pracovnice_wontanara

Od roku 2007 se podí­líme na pro­jektu Adopce na dálku, který má za cíl finančně pod­po­ro­vat vzdě­lání dětí v Africe.  Naše pod­pora je celá zamě­řena na gui­nej­skou dívku Mou­mi­na­tou (čti mumi­natu). Finanční pod­pora není posky­to­vána přímo dívce,...

Turnaj tenistů na vozíčku

Již něko­lik let spon­zo­ru­jeme občan­ské sdru­žení Vivi­dus Dyna­mis, které pod­po­ruje pro­jekty, jež pečují o hen­di­ke­po­vané spo­lu­ob­čany zejména v oblasti sportu. Jsme hlav­ním part­ne­rem prv­ního ryze čes­kého tur­naje tenistů na vozíku, který tak nese jméno naší...