Charitativní akce výrobního závodu Chomutov


Výběrové řízení na poskytnutí sponzorského příspěvku

123654789

Vzhle­dem k tomu, že v prů­běhu roku dostá­valo vedení spo­leč­nosti spoustu žádostí ze strany svých zaměst­nanců na spon­so­ro­vání růz­ných akti­vit – od spor­tov­ních závodů, přes cha­ri­ta­tivní akce až po matu­ritní plesy, roz­hodla se Spon­zor­ská komise Par­keru v Cho­mu­tově...

Základní škola speciální a Mateřská škola

JAN_2030

Orga­ni­zaci jsme oslo­vili v roce 2007, zda nepo­tře­bují naši pomoc a při pří­le­ži­tosti oslavy 10 let exis­tence spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Industrial s.r.o. jsme škole slav­nostně pře­dali šek na 50 000Kč. Od té doby se ško­lou pra­vi­delně spo­lu­pra­cu­jeme...

Podpora zdravotně postižených žáků na 2. ZŠ

20160525_104138

S 2. ZŠ začala naše spo­lu­práce v roce 2008, kdy jsme škole věno­vali 50 000Kč na vyba­vení odpo­čin­kové třídy pro zdra­votně posti­žené žáky, kteří školu navštěvují. Během let 2009 – 2015 od nás škola obdr­žela spon­sor­ský dar v cel­kové...

Ozdravné pobyty pro děti - Mořský koník a OS Hurá

ozdravne-pobyty pro-deti-morsky-konik-parker-hannifin-chomutov-3

Pod názvem Moř­ský koník se skrý­vají tří­tý­denní léčebně-ozdravné pobyty pro chro­nicky nemocné děti pořá­dané VZP ČR pod vede­ním peda­go­gic­kých pra­cov­níků, kteří se snaží chlapce i dívky kromě léčeb­ného režimu ještě zaměst­ná­vat a sou­tě­žit s nimi...

Klokánek v Chomutově

Klokanek-chomutov-zamestnanci-Parkeru-venuji-kazdy-rok-detem-z-klokanku-vanocni-kolekce

Spo­lu­práce s cho­mu­tov­ským Klo­kán­kem začala v roce 2011 velmi nená­padně. Pár našich zaměst­nanců se roz­hodlo věno­vat dětem z Klo­kánku své vánoční kolekce, které obdr­želi od Par­keru.  Dětem kolekce udě­laly obrov­skou radost a napsaly děkovný dopis teh­dej­šímu jed­na­teli...

Canisterapie - Občanské sdružení Na Louce

canisterapie-obcanske-sdruzeni-na-louce-parker-hannifin-chomutov-1

Občan­ské sdru­žení Na Louce, pod kte­rou pro­jekt canis­te­ra­pie spadá, finančně pod­po­ru­jeme již od roku 2008.Z daro­va­ných finanč­ních pro­středků je hra­zeno vete­ri­nární ošet­ření, reha­bi­li­tačně moti­vační pomůcky, ces­tovné za kli­enty a poplatky za kur­zovné a zkoušky. Co je...