Adopce afrických dětí


ucitelsky_sbor_a_pracovnice_wontanara
20263_201211_1

Mou­mi­na­tou stu­duje ve vzdě­lá­va­cím kom­plexu Salim (z arabštiny mír)

Od roku 2007 se podí­líme na pro­jektu Adopce na dálku, který má za cíl finančně pod­po­ro­vat vzdě­lání dětí v Africe.  Naše pod­pora je celá zamě­řena na gui­nej­skou dívku Mou­mi­na­tou (čti mumi­natu). Finanční pod­pora není posky­to­vána přímo dívce, ale je zasí­lána přes Občan­ské sdru­žení Won­ta­nara (více infor­mací v rámečku) přímo do vzdě­lá­va­cího zaří­zení, které dívka navštěvuje.

Mou­mi­na­tou Lama­raně Diallo se naro­dila v roce 1992, má 2 bra­try a 2 sestry. Rodina je velmi chudá. Otec je bez práce. Rodiče mají velké pro­blémy s uži­ve­ním svých dětí a pro­jekt adopce je jejich jedi­nou šancí na vzdělání.

 

 

Město, čtvrť: Cona­kry Dar-Es-Salam 1
Země: Guinea

Matka: Mari­ama Diallo, nar. 1968, hos­po­dyně
Otec: Ousmane Diallo, nar. 1958

Mou­mi­na­tou Lama­rana Diallo je mezi čtyřmi prv­ními dív­kami v pro­gramu adopce (který byl zahá­jen v lednu 2002), které budou dělat při­jí­mací zkoušky na VŠ. Nyní navště­vuje vzdě­lá­vací kom­plex Salim (z arabštiny „Mír“), který posky­tuje vzdě­lání od mateř­ské až po střední školu.

O občan­ském sdru­žení WONTANARA

wontanara_logo_positive_RGB_200px
Občan­ské sdru­žení pro roz­vo­jo­vou spo­lu­práci v Gui­neji, které koor­di­nuje pro­jekt „Adopce afric­kých dětí“ jehož cílem je zpro­střed­ko­vat pří­stup ke vzdě­lá­ním dětem, které se nachá­zejí v pod­mín­kách úplné chu­doby a nemo­hou si dovo­lit hra­dit školné a výdaje spo­jené s výu­kou. Děti žijí se svými rodi­nami v Africe, ale „ado­p­tivní rodič“ z Evropy mu zaslá­ním finanční částky umožní tyto výdaje pokrýt a dosáh­nout tak ale­spoň minima život­ních pod­mí­nek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě. Adopce afric­kých dětí – pro­jekt pomoci na dálku je mno­hem víc než jen jed­no­du­chá eko­no­mická výpo­moc, neboť vytváří pouto soli­da­rity, poro­zu­mění a vzá­jemné náklon­nosti mezi růz­nými národy a růz­nými kulturami.
Více infor­mací o občan­ském sdru­žení najdete na www.wontanara.cz