Auta pro Jedličkův ústav


auta-pro-jedlickuv-ustav-podpora-parker-nahled-001
Speciálně upravený mikrobus pro bezpečnou dopravu až 4 vozíčkářů přímo na vozíku. Na podpoře projektu Bezbariérová doprava se podílí Jedličův ústav a školy, Nadace JÚ, sdružení Borůvka a společnost S-MOBIL

Spe­ci­álně upra­vený mik­ro­bus pro bez­peč­nou dopravu až 4 vozíč­kářů přímo na vozíku, bez nut­nosti před­se­dání a další manipulace.

Roz­hý­bá­váme svět kolem nás.

Jako svě­tová jed­nička v oblasti  řízení a kon­t­roly pohybu pod­po­ru­jeme hlavně ty, kte­rým není dána mož­nost plno­hod­not­ného pohybu. Kaž­do­ročně pod­po­ru­jeme pro­jekt Bez­ba­ri­é­rová doprava Nadač­ního sti­pen­dij­ního fondu Jed­lič­kova ústavu a malou kap­kou tak při­spí­váme k usnad­nění inte­grace han­di­ca­po­va­ných dětí do spo­leč­nosti. Finanč­ním pří­spěv­kem při­spí­váme na pro­voz spe­ci­álně upra­ve­ných mik­ro­busů, které roz­váží děti a mladé lidi se zdra­vot­ním posti­že­ním do škol, za kul­tu­rou, spor­tem i dal­šími vol­no­ča­so­vými aktivitami.

Nadace a Jed­lič­kův ústav pro­vo­zuje spe­ci­álně upra­vené mer­ce­desy od roku 2005 a vloni při pří­le­ži­tosti 100. výročí zalo­žení Jed­lič­kova ústavu byl dětem
pře­dán do uží­vání již 7. mikrobus.

 

 O Nadač­ním sti­pen­dij­ním fondu Jed­lič­kova ústav

Nadační sti­pen­dijní fond Jed­lič­kova ústavu (NSFJÚ) byl zalo­žen před osmi lety s cílem shro­máž­dit finanční pro­středky, které by se mohly kaž­do­ročně vyplá­cet for­mou sti­pen­dia stu­den­tům střed­ních škol Jed­lič­kova ústavu a školy (JÚŠ). Od roku 2009 fond navíc nabízí sti­pen­dium mla­dému člo­věku se zdra­vot­ním posti­že­ním, který peníze vyu­žije pro pří­pravu na své povo­lání. Stu­denti těchto škol jsou při­pra­vo­vání pro pře­chod do běž­ných škol nebo pra­cov­ního pro­středí ve spe­ci­ální škole. Jed­lič­kův ústav je pří­spěv­ková orga­ni­zace města Prahy a proto nemůže se svého roz­počtu dávat peníze přímo stu­den­tům. To bylo důvo­dem pro zalo­žení nadač­ního fondu.
Více infor­mací o nadač­ním sti­pen­dij­ním fondu najdete na  www.nsfju.cz