Canisterapie - Občanské sdružení Na Louce


canisterapie-obcanske-sdruzeni-na-louce-parker-hannifin-chomutov-1

Občan­ské sdru­žení Na Louce, pod kte­rou pro­jekt canis­te­ra­pie spadá, finančně pod­po­ru­jeme již od roku 2008.Z daro­va­ných finanč­ních pro­středků je hra­zeno vete­ri­nární ošet­ření, reha­bi­li­tačně moti­vační pomůcky, ces­tovné za kli­enty a poplatky za kur­zovné a zkoušky.

Co je to vlastně canisterapie?

Canis­te­ra­pie ve vol­ném pře­kladu zna­mená tera­pii s pomocí psa.

Canis­te­ra­pii můžeme také defi­no­vat jako způ­sob tera­pie, který vyu­žívá pozi­tiv­ního půso­bení psa na zdraví člo­věka, při­čemž klade důraz pře­de­vším na řešení pro­blémů psy­cho­lo­gic­kých, cito­vých a sociálně-integračních a půso­bení na fyzické zdraví člo­věka je u ní dru­hotné. Uplat­ňuje se zejména jako pomocná psy­cho­te­ra­pe­u­tická metoda při řešení růz­ných situ­ací v pří­padě, že jiné metody nejsou účinné nebo pou­ži­telné. Jedná se např. o nava­zo­vání kon­taktu s paci­enty, kteří obtížně komu­ni­kují a při práci s citově depri­vo­va­nými dětmi, autis­tic­kými dětmi, men­tálně posti­že­nými, v logo­pe­dické a reha­bi­li­tační praxi, při výskytu apa­tie, u dlou­ho­době nemoc­ných dětí nebo jako sou­část kom­plexní tera­pie v geri­atrii apod.

Další infor­mace o canis­te­ra­pii OS Na Louce najdete zde —  Občan­ské sdru­žení Na Louce