Klokánek v Chomutově


Klokanek-chomutov-zamestnanci-Parkeru-venuji-kazdy-rok-detem-z-klokanku-vanocni-kolekce

Spo­lu­práce s cho­mu­tov­ským Klo­kán­kem začala v roce 2011 velmi nená­padně. Pár našich zaměst­nanců se roz­hodlo věno­vat dětem z Klo­kánku své vánoční kolekce, které obdr­želi od Par­keru.  Dětem kolekce udě­laly obrov­skou radost a napsaly děkovný dopis teh­dej­šímu jed­na­teli spo­leč­nosti Tomáši Paříz­kovi.  A tím byla spo­lu­práce spuštěna.

Tomáš Paří­zek poté Klo­ká­nek navští­vil za úče­lem zjiš­tění kon­krétní pomoci Klo­kánku. Postupně jsme začali výpo­mocí se sta­veb­ními pra­cemi, které právě pro­bí­haly, pro­tože Klo­ká­nek se zrovna v té době na pře­lomu let 2012 / 2013 stě­ho­val do nového půso­biště. Dokonce i vedení spo­leč­nosti Par­ker při­lo­žilo ruku k dílu a jeden den strá­vilo v Klo­kánku natí­rá­ním plotu a seká­ním trávy.

Od té doby jsme při­spěli na soci­ální auto­mo­bil, ozdravný pobyt, výlety dětí, nákup nábytku, vyba­vili jsme hřiště her­ními prvky, a také zajis­tili pro děti lout­kové před­sta­vení Honza a drak v Dře­vě­ném diva­dle, které mělo velký úspěch.

Tra­dice vánoč­ních kolekcí zůstala zacho­vána a děti pra­vi­delně rok co rok dosta­nou od PHI oblí­bené čoko­lá­dové bonbóny.