Ozdravné pobyty pro děti - Mořský koník a OS Hurá


ozdravne-pobyty pro-deti-morsky-konik-parker-hannifin-chomutov-3

Pod názvem Moř­ský koník se skrý­vají tří­tý­denní léčebně-ozdravné pobyty pro chro­nicky nemocné děti pořá­dané VZP ČR pod vede­ním peda­go­gic­kých pra­cov­níků, kteří se snaží chlapce i dívky kromě léčeb­ného režimu ještě zaměst­ná­vat a sou­tě­žit s nimi v růz­ných oblas­tech. Za jejich snahu a chuť je nutné děti moti­vo­vat a odmě­nit, a tak už od roku 2013 věnu­jeme dětem různé drob­nosti v podobě sladkostí.


V letoš­ním roce Par­ker při­spěl i občan­skému sdru­žení Hurá, které se ve své čin­nosti a působ­nosti zamě­řuje na cel­ko­vou inte­graci zdra­votně, men­tálně či jinak posti­že­ných dětí do spo­leč­nosti. Náš spon­zor­ský pří­spě­vek puto­val na čás­tečné uhra­zení auto­bu­sové dopravy na letní ozdravný tábor v Bílém Potoce u Liberce.

Cílem tábora je pře­de­vším cel­kové ozdra­vení v nád­herné pří­rodě Jizer­ských hor a záro­veň posí­lení dět­ského sebe­vě­domí i uplat­nění všech způ­sobů a mož­ností inte­grace. Občan­ské sdru­žení Hurá je nezisko­vou orga­ni­zací, která si klade za cíl pře­de­vším pomá­hat dětem s růz­nými posti­že­ními a poru­chami. Díky jeho půso­bení se mohou tábora bez hra­nic zúčast­nit děti s dět­skou mozko­vou obr­nou, děti s růz­nými stupni epi­lep­sie, děti s výrazně těž­kým men­tál­ním posti­že­ním, děti s poru­chami učení, cho­vání i růz­nými zdra­vot­ními han­di­capy. V posled­ních letech se jejich kli­enty obje­vují i děti s těž­kými logo­pe­dic­kými vadami a v rámci tábora pro­bíhá velmi úspěšně indi­vi­du­ální logo­pe­dická péče pod vede­ním odborníků.