Podpora zdravotně postižených žáků na 2. ZŠ


20160525_104138

S 2. ZŠ začala naše spo­lu­práce v roce 2008, kdy jsme škole věno­vali 50 000Kč na vyba­vení odpo­čin­kové třídy pro zdra­votně posti­žené žáky, kteří školu navštěvují.

Během let 2009 – 2015 od nás škola obdr­žela spon­sor­ský dar v cel­kové výši 80 000Kč, které vyu­žila např. na nákup polo­ho­va­cích vaků, balanční dráhy, kom­pen­zač­ních pomů­cek, pojízdné sedačky, scho­do­lezu, pro nákup note­booku pro posti­že­nou žákyni a dal­ších věcí, které žákům s těles­ným posti­že­ným usnad­ňuje stu­dium v 2. ZŠ.


Další infor­mace o 2. ZŠ najdete zde - www.2zscv.cz