Turnaj tenistů na vozíčku


Již něko­lik let spon­zo­ru­jeme občan­ské sdru­žení Vivi­dus Dyna­mis, které pod­po­ruje pro­jekty, jež pečují o hen­di­ke­po­vané spo­lu­ob­čany zejména v oblasti sportu.

Jsme hlav­ním part­ne­rem prv­ního ryze čes­kého tur­naje tenistů na vozíku, který tak nese jméno naší spo­leč­nosti — Pra­gue PARKER Han­ni­fin Cup. Letošní roč­ník se již tra­dičně ode­hrál na dvor­cích TKK v Praze 4. Tur­naj se konal druhý čer­ven­cový víkend 11. — 13.7.2014.

 

O občan­ském sdru­žení Vivi­dus Dynamis
 logoColor
Občan­ské sdru­žení Vivi­dus Dyna­mis vzniklo v roce 2010 a je kolek­tiv­ním čle­nem Čes­kého teni­so­vého svazu vozíč­kářů. Smys­lem a cílem sdru­žení je orga­ni­zace a finan­co­vání akti­vit han­di­ca­po­va­ných tenistů v hlav­ním městě Praha.Každoročně se podílí na pořa­da­tel­ství tří tur­najů okruhu Mis­trov­ství ČR v tenisu na vozíku nazva­ném DOCUCOM TOUR, a to tur­naje HAMR OPEN, Pra­gue PARKER Han­ni­fin CUP a RADNICE OPEN. Mimo orga­ni­zaci tur­najů se sdru­žení zajiš­ťuje i vhodné tré­nin­kové pod­mínky pro hráče z Prahy a okolí a pomáhá finan­co­vat výjezdy hráčů na zahra­niční turnaje.
Více infor­mací o občan­ském sdru­žení Vivi­dus Dyna­mis najdete na www.vividus.cz