Výběrové řízení na poskytnutí sponzorského příspěvku


123654789

Vzhle­dem k tomu, že v prů­běhu roku dostá­valo vedení spo­leč­nosti spoustu žádostí ze strany svých zaměst­nanců na spon­so­ro­vání růz­ných akti­vit – od spor­tov­ních závodů, přes cha­ri­ta­tivní akce až po matu­ritní plesy, roz­hodla se Spon­zor­ská komise Par­keru v Cho­mu­tově upra­vit pra­vi­dla pro posky­to­vání spon­zor­ských darů ze strany spo­leč­nosti a vyčle­nit část peněz z roz­počtu urče­ného pro oblast spon­zo­ringu. V létě roku 2016 bylo vyhlá­šeno výbě­rové řízení, do kte­rého se mohl zapo­jit se svou žádostí, která byla v sou­ladu s dlou­ho­do­bou stra­te­gií firmy v oblasti spon­zo­ringu, jaký­ko­liv zaměst­na­nec Par­keru v Chomutově.


 

Zde jsou jeho výsledky:

1. Orga­ni­zace Kama­rád – LORM, Žatec — http://www.kamarad-lorm.cz

Pří­spě­vek na Fes­ti­val malých diva­del­ních forem Náš svět ve výši 7000Kč

2. Fot­ba­lový klub SK Mál­kov — http://www.sk-malkov.wz.cz/

Pří­spě­vek na vyba­vení pro fot­ba­listy ve výši 15 000Kč

3. Spor­tovní spo­lek Spořice

Pří­spě­vek na pod­poru běžec­kých závodů ve výši 10 000Kč

4. Soft­ba­lový klub Bea­vers Cho­mu­tov — http://www.beavers.cz

Pří­spě­vek na nákup tré­nin­ko­vých pomů­cek ve výši 20 000Kč

5. Turis­tický oddíl Sto­paři — http://www.stopari-jirkov.cz

Pří­spě­vek na celo­roční pod­poru oddílu ve výši 10 000Kč