Základní škola speciální a Mateřská škola


JAN_2030

Orga­ni­zaci jsme oslo­vili v roce 2007, zda nepo­tře­bují naši pomoc a při pří­le­ži­tosti oslavy 10 let exis­tence spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin Industrial s.r.o. jsme škole slav­nostně pře­dali šek na 50 000Kč. Od té doby se ško­lou pra­vi­delně spo­lu­pra­cu­jeme a dosud jsme jí poskytli finanční dar kolem 242 000Kč.

Zís­kané finanční pro­středky škola vyu­žila např. na kaž­do­roční tera­pe­u­tický pobyt v láz­ních, pořá­dání růz­ných akcí pro děti nebo na nákup spe­ci­ál­ních a kom­pen­zač­ních pomů­cek pro sensoriku.


http://www.specialni-skola.cz/