Chraníme vaše zařízení před poškozením


Ochranu zaří­zení před poško­ze­ním nebo odvrá­cení hro­zící havá­rie Vám pomo­hou zajis­tit pro­dukty pro podrobné moni­to­ro­vání stavu fil­trač­ních sys­témů, kva­lity pro­voz­ních kapa­lin, akus­tic­kých změn a vib­rací při poško­zení zaří­zení i moni­to­ring emisí růz­ných plynů.

Před­sta­vu­jeme port­fo­lio pro­duktů Par­ker Kit­tiwake pro tes­to­vání přímo na místě

  • MHC Bea­ring Chec­ker uni­kátní ruční pří­stroj posky­tu­jící ser­vis­ním tech­ni­kům snadný a rychlý způ­sob ana­lýzy stavu a mazání ložisek
  • ANA­LEX­fdM­plus  velmi přesný pří­stroj určený k měření kon­ta­mi­nace vzorků oleje, obsa­hu­jí­cího železné kovové čás­tice v důsledku opotřebení
  • Vyhří­vaný VISKOZIMETR nástroj pro sle­do­vání visko­zity oleje
  • Sada DIGI Field Kit níz­ko­ná­kla­dová souprava pro měření vět­šího počtu para­me­trů oleje přímo v terénu
  • Tes­to­vací sada DIGI Water in Oil Test Kit souprava pro digi­tální ana­lýzu obsahu vody v oleji

Kom­pletní infor­mace včetně kata­logů najdete na stránce Moni­to­ro­vání stavu Kit­tiwake nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.