Chvalis realizuje dodávky hydraulických systémů pro dieselové lokomotivy a motorové vozy pro CZ LOKO


Motorové univerzální vozidlo série MUV74.02

Moto­rové uni­ver­zální vozi­dlo série MUV74.02

Inte­grační služby nejen pro želez­niční průmysl

Spo­leč­nost Chva­lis je exper­tem na posky­to­vání kom­plex­ních řešení “na klíč” dle zadání výrobců a to včetně dodávky, mon­táže a uve­dení do pro­vozu. Na vývoj a kon­strukci hyd­rau­lic­kých sys­témů pro potřeby vše­o­bec­ného prů­myslu a stro­jí­ren­ství se spo­leč­nost Chva­lis zamě­řuje již od roku 1997. Spe­ci­a­li­tou firmy jsou tech­nická řešení a dodávky hyd­rau­liky pro želez­niční vozi­dla, která se netý­kají pouze nových hyd­rau­lic­kých sys­témů, ale také moder­ni­zací a rekon­strukcí již zasta­ra­lých vozi­del. Chva­lis do svých sys­témů a agre­gátů vyu­žívá již od roku 1992 pře­de­vším pro­dukty Par­ker pro jejich bez­kon­ku­renční kva­litu, bez­po­ru­cho­vost a bez­peč­nost. Kom­po­nenty také spl­ňují nej­ná­roč­nější cer­ti­fi­kace. V oblasti želez­nič­ního prů­myslu je spo­leč­nost Chva­lis drži­te­lem Cer­ti­fi­kátu tech­nické způ­so­bi­losti doda­va­tele Čes­kých drah a Cer­ti­fi­kátu doda­va­tele SŽDC.

Díky své roz­sáhlé síti lokál­ních pobo­ček, které jsou vždy spo­jeny se ser­vis­ním záze­mím a  pro­dej­nou hyd­rau­liky a pne­u­ma­tiky Par­ker­S­tore, je schopna ope­ra­tivně poskyt­nout pro­vo­zo­va­teli kole­jo­vých vozi­del 24hodinový záruční i pozá­ruční ser­vis k jeho plné spo­ko­je­nosti. Pro­dejny jsou kom­pletně vyba­veny pro výrobu hyd­rau­lic­kých hadic a jsou drži­teli osvěd­čení „Cer­ti­fi­kace hadi­cové dílny– ParkerStore“.

Výji­mečná zakázka pro CZ LOKO

Do roku 2013 dodá­vala spo­leč­nost Chva­lis hyd­rau­lické sys­témy pouze pro sek­tor pomoc­ných pohonů, jakými jsou napří­klad: pohon kom­pre­soru pro výrobu stla­če­ného vzdu­chu; pohon chla­dí­cích ven­ti­lá­torů spa­lo­va­cího motoru a  pohon elek­tric­kého alter­ná­toru pro výrobu el. energie.

V roce 2013 spo­leč­nost při­jala výzvu na vytvo­ření kom­plex­ního návrhu a řešení na dodávku kom­plet­ního hyd­rau­lic­kého trakč­ního pohonu včetně pomoc­ných pohonů pro 35 kusů moto­ro­vých uni­ver­zál­ních vozi­del série MUV 74.02 001–035 pro spo­leč­nost CZ LOKO, která je výrob­cem a doda­va­te­lem dre­zín pro České Dráhy – SŽDC.

Ino­va­tivní ote­vřený hyd­rau­lický systém

3D-Sestava motoru CAT s hydraulickým pohonem CHVALIS

3D-Sestava motoru CAT s hyd­rau­lic­kým poho­nem CHVALIS

Chva­lis při­stou­pil k tech­nic­kému řešení pohonu vlastní — netra­diční ces­tou, kdy namísto u kon­ku­rence pre­fe­ro­va­ného uza­vře­ného hyd­rau­lic­kého obvodu, pou­žil vlastní ino­va­tivní řešení s ote­vře­ným hyd­rau­lic­kých obvo­dem, které je tech­nicky nároč­nější, ale umož­ňuje pre­cisně a kom­fortně řešit veš­keré poža­davky všech stavů řízení trakce, ovlá­da­ného z nad­řa­ze­ného elek­tro­nic­kého řídi­cího sys­tému vozi­dla. Obvod navíc umož­ňuje hyd­rau­licky brz­dit, což bylo vyu­žito pro sys­tém jízdy na tem­po­mat, který zpří­jem­ňuje práci stroj­vůdců a záro­veň šetří náklady pro­vo­zo­va­telů vozi­dla, jeli­kož dochází ke sní­žení opo­tře­bení brz­do­vých kotoučů stan­dard­ního pne­u­ma­tic­kého brz­do­vého sys­tému vozi­dla. Stan­dardní brzda je díky tomuto obvodu ve vět­šině pro­voz­ního času vyu­ží­vána až při razant­ním brz­dění do fáze zasta­vení vozi­dla. Běž­nou regu­laci rych­losti zajiš­ťuje hyd­rau­lická brzda při jízdě na tem­po­mat, kdy se obsluha, díky auto­ma­ticky udr­žo­vané rych­losti, může věno­vat dal­ším potřeb­ným čin­nos­tem a bez­peč­nosti provozu.

Hyd­rau­lické obvody jsou posta­veny na pro­duk­to­vém port­fo­liu Par­ker, včetně trub­ko­vých roz­vodů Ermeto E02 a hadi­co­vých sys­témů z cer­ti­fi­ko­va­ných hadic pro kole­jová vozi­dla. Tyto hyd­rau­lické obvody posta­vené z kom­po­nentů Par­ker Han­ni­fin (pře­de­vším jsou to pís­tová regu­lační čer­pa­dla PV – plus ve spo­jení s hyd­rau­lic­kými motory F11, F12, F1, F2 a regu­lač­ními hyd­ro­mo­tory série V14) vyka­zují mini­mální poru­cho­vost, vel­kou spo­leh­li­vost a život­nost v pro­vozu, ze které těží pře­de­vším pro­vo­zo­va­tel vozidla.

Vozidlo MUV 75.001 - při prototypových zkouškách u výrobce CZ LOKO středisko Jihlava

Vozi­dlo MUV 75.001 — při pro­to­ty­po­vých zkouš­kách u výrobce CZ LOKO stře­disko Jihlava

Díky před­chozí skvělé zku­še­nosti s 35 kuso­vou sérií MUV74.02 byla spo­leč­nost Chva­lis znovu oslo­vena zákaz­ní­kem CZ LOKO s poža­dav­kem na návrh řešení a dodávku kom­plet­ního hyd­rau­lic­kého trakč­ního pohonu a pomoc­ných pohonů pro novou sérii 50 kusů Moto­ro­vých uni­ver­zál­ních vozi­del MUV 75.00., s poža­dav­kem zacho­vání totož­ného hyd­rau­lic­kého trakč­ního pohonu, který se osvěd­čil v minulé sérii. Navíc byl akcep­to­ván poža­da­vek navý­šení výkonu hyd­rau­lické pro­por­ci­o­nální brzdy a zvý­šení počtu okruhů pomoc­ných hyd­rau­lic­kých obvodů: hyd­rau­lická ruka, sekačka trávy, hyd­rau­licky nezá­vislý sys­tém vyklá­pění pří­věs­ného vozíku, are­tace vypružení.

Po nároč­ném tes­to­vání prv­ního pro­to­typu v pro­sinci 2017, byla od ledna 2018 spuš­těna výroba 50 kusové série vozů, ve které je opět pou­žit ino­va­tivní ote­vřený hyd­rau­lický sys­tém Chva­lis s osvěd­če­nými hyd­rau­lic­kými kom­po­nenty firmy Par­ker Hannifin .