Další pokrok v technice hydraulických hadic


Poru­chy hyd­rau­lic­kých hadic, včetně mecha­nic­kých poško­zení a abraze, jsou jed­němi z nej­čas­těj­ších pří­čin výpadků hyd­rau­lic­kých sys­témů, při­ná­še­jí­cích nejen náklady na opravy a ztráty z pro­stoje strojů, ale i významná bez­peč­nostní rizika pro jejich uži­va­tele a obsluhu.

Proto je jaký­ko­liv tech­nický pokrok zvy­šu­jící spo­leh­li­vost a bez­peč­nost hyd­rau­lic­kých hadic, včetně jejich mecha­nické odol­nosti, vždy velmi vítán. Schop­nost vyvi­nout nové mate­ri­ály a vzá­jemně je zkom­bi­no­vat podle poža­do­vané funkce hadice je pro takový vývoj rozhodující. Nové hydraulické hadice Parker s PU potahem poskytují mnohem vyšší odolnost a bezpečnost - Parker Hannifin

Velké množ­ství a roz­dílný cha­rak­ter fak­torů nega­tivně ovliv­ňu­jí­cích funkci a život­nost hyd­rau­lic­kých hadic jsou pro kon­struk­téry strojů a zaří­zení vel­kou výzvou. Nová celo­svě­tová norma pro hyd­rau­lické hadice ISO 18752 jim v tomto ohledu vychází velmi vstříc.

Po mnoho let byly normy hyd­rau­lic­kých hadic zalo­ženy na jejich roz­mě­rech a kon­strukci (1– nebo 2-opletové, 4– nebo 6-spirální). Nová celo­svě­tová norma ISO 18752 zcela pře­vrací toto dří­vější pojetí kon­ci­po­vané pře­vážně z pohledu výrobců hadic a upřed­nost­ňuje hle­disko výrobců a uži­va­telů hoto­vých strojů. To při­náší mož­nost pře­nést funkční poža­davky na konečný stroj (hyd­rau­lický výkon, cha­rak­ter zatí­žení, pra­covní tep­loty, poža­do­vaná život­nost, atd.) přímo na výběr odpo­ví­da­jí­cího typu a roz­měru hyd­rau­lické hadice.

Dnešní mobilní a prů­mys­lové stroje jsou při srov­na­tel­ných roz­mě­rech stále výkon­nější a slo­ži­tější. V důsledku vzrůs­ta­jí­cího množ­ství nej­růz­něj­ších pří­dav­ných zaří­zení se vyu­ži­telný pro­stor pro tra­diční kom­po­nenty neu­stále zmen­šuje, zatímco nároky na jejich výkon a trvan­li­vost se neu­stále zvy­šují. Vysoké pra­covní tlaky, trvalý pro­voz při vyso­kých tep­lo­tách, dlou­ho­dobá odol­nost dyna­mic­kým impul­sům, mecha­nic­kému zatí­žení, pově­tr­nost­ním vli­vům, abrazi atd. – na jedné straně, a co nejmenší roz­měry a hmot­nost a co nej­větší oheb­nost – na druhé straně, to jsou ty pro­ti­chůdné poža­davky dnešní doby, se kte­rými se musí výrobci hyd­rau­lic­kých hadic umět vyrovnat.

Nej­čas­tější pří­či­nou poruch hyd­rau­lic­kých hadic není ztráta těs­nosti nebo prask­nutí půso­be­ním hyd­rau­lic­kého tlaku, ale mecha­nické poško­zení. Způ­sobů jak k němu může dojít je velmi mnoho, od nezá­měr­ného poško­zení o okolní před­měty, přes postupný otěr v pří­chyt­kách a vede­ních, v ener­ge­tic­kých řetě­zech nebo pře­cho­dem přes různá vodítka nebo otočné kladky – což jsou všechno stále čas­těji pou­ží­vaná řešení v dneš­ních mobil­ních a prů­mys­lo­vých stro­jích kom­paktní konstrukce.

Právě v tako­vých apli­ka­cích se k otěru hadice často při­dru­žuje i velmi malý polo­měr ohybu, jehož efekt je v zejména v mobilní tech­nice ještě zná­so­ben pově­tr­nost­ními vlivy, půso­be­ním UV záření a ozonu. Tako­vým kumu­lo­va­ným mecha­nic­kým a che­mic­kým vli­vům již nedo­káže odo­lat žádný z dnes zná­mých elas­to­merů (pryží). Nedo­sta­tečná elas­ti­cita plas­to­merů (ter­mo­plastů) zase ome­zuje jejich pou­žití pro duši hadice a to zejména v apli­ka­cích s dyna­mic­kými tlaky, v nichž je život­nost plas­to­vých hadic do první netěs­nosti v porov­nání s pry­žo­vými hadi­cemi výrazně kratší. Řeše­ním pro takové apli­kace proto nejsou ani pry­žové ani plas­tové hadice. Jako logické výcho­disko se tedy nabízí hadice hyb­ridní kon­strukce – vnitřní duše pry­žová, vnější plášť z ter­mo­plastu. Co se však zdá kon­strukčně jed­no­du­ché nemusí být vždy jed­no­du­ché tech­no­lo­gicky – a to je právě tento případ.

Nové hydraulické hadice Parker s PU potahem poskytují mnohem vyšší odolnost a bezpečnost - Parker HannifinPar­ker Han­ni­fin, vedoucí svě­tová spo­leč­nost v oboru hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých prvků, je jed­ním z mála výrobců hyd­rau­lic­kých hadic, který si s tímto tech­no­lo­gic­kým pro­blé­mem pora­dil a v sou­časné době uvedl na trh něko­lik typů hyd­rau­lic­kých hadic s kom­bi­no­va­nou kon­strukcí – duší ze syn­te­tické pryže NBR a pláště z poly­u­re­tanu (PU).

NBR je elas­to­mer kom­pa­ti­bilní s širo­kým spek­trem medií – mine­rál­ními a bio­lo­gicky odbou­ra­tel­nými oleji, maza­cími oleji a tuky, s vodou a roz­toky voda-olej a voda-glykol, se vzdu­chem, suchým vzdu­chem a s mnoha dal­šími lát­kami. Sou­časně je NBR v širo­kém roz­sahu tep­lot dobře mecha­nicky odolný vyso­kým tla­kům, cyk­lic­kým rela­tiv­ním pohy­bům duše vůči povrchu kon­covky i abra­ziv­ním účin­kům prou­dí­cích medií.

Poly­u­re­tan je na druhé straně výborná volba pro plášť hadice. Má vyni­ka­jící mecha­nické i che­mické vlast­nosti, pev­nost, odol­nost proti nára­zům a otěru, dosta­teč­nou elas­ti­citu i při níz­kých tep­lo­tách, odol­nost proti UV záření a ozónu i odol­nost běž­ným che­mi­ká­liím, kte­rým mohou být hadice při běž­ném pro­vozu vysta­veny. Kromě toho umož­nuje poly­u­re­tan zho­to­vit plášť hadice v růz­ných barev­ných pro­ve­de­ních, což je mimo pocho­pi­tel­ných este­tic­kých před­ností vyu­ži­telné i pro odli­šení růz­ných sou­běžně vede­ných hadic a vylou­čení chyb a časo­vých ztrát na mon­táž­ních lin­kách a při poz­děj­ších opra­vách strojů. PU mate­riál také umož­ňuje tech­no­lo­gicky jed­no­du­ché Nové hydraulické hadice Parker s PU potahem poskytují mnohem vyšší odolnost a bezpečnost - Parker Hannifinspo­jení něko­lika hadic do zdvo­jené nebo více­ná­sobné verze pou­ží­vané např. ve vyso­kozdviž­ných vozících.

Kom­bi­nací obou základ­ních mate­ri­álů pak hadice s NBR duší a PU pláš­těm vyka­zují vlast­nosti nedo­stižné u tra­dič­ních pry­žo­vých nebo plas­to­vých hadic a mohou tak spl­ňo­vat ty nej­ná­roč­nější a pro­ti­chůdné poža­davky dneš­ních strojů – např. vyso­kozdviž­ných vozíků, mobil­ních a telesko­pic­kých jeřábů, mani­pu­lá­torů, robotů, obrá­bě­cích strojů, lisů na plasty a mnoha dal­ších aplikací.

Nová řada hadic spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin vyu­ží­va­jí­cích hyb­ridní kon­strukce NBR/PU zahr­nuje 3 základní typy 462PU, 692PU a 837PU:

  • 462PU je “PU” vari­an­tou jedné z vůbec nej­po­pu­lár­něj­ších hyd­rau­lic­kých hadic Par­ker – kom­paktní 2‑opletové hadice 462 pro střední a vyšší tlaky 28MPa až 42,4MPa s velmi širo­kým roz­sa­hem použití;
  • 692PU je extrémně kom­paktní hadice s kon­stant­ním pra­cov­ním tla­kem 21MPa pro všechny svět­losti, velmi malých roz­měrů, nízké hmot­nosti a výji­mečně malých polo­měrů ohybu, vyu­ži­telná typicky pro apli­kace, v nichž je hadice vedená přes otočné kladky – ve kte­rých  692PU vyka­zuje 5x vyšší život­nost (!) oproti kla­sic­kým hadicím;
  • 837PU je níz­kotlaká hadice Push-Lok (bez nut­nosti zali­so­vání), ide­ální např. pro zpětné větve hyd­rau­lic­kých okruhů, chla­dící a pne­u­ma­tické okruhy nebo i jako ochrana elek­tric­kých kabelů v robo­tech, mon­táž­ních a sva­řo­va­cích lin­kách v auto­mo­bi­lo­vém prů­myslu, lisech na plasty, obrá­bě­cích stro­jích apod.

Hadi­cemi hyb­ridní kon­strukce NBR/PU Par­ker Han­ni­fin při­spívá výrob­cům mobilní a prů­mys­lové tech­niky k usku­teč­nění jejich snah o stále výkon­nější a kom­pakt­nější stroje pra­cu­jící ve stále nároč­něj­ších pod­mín­kách, uži­va­te­lům strojů umož­ňuje sní­žení jejich nákladů na opravy a pro­stoje, a ve svém oboru znovu zvy­šuje svůj tech­nický náskok a posu­nuje laťku tech­nické úrovně.


Člá­nek - Další pokrok v tech­nice hyd­rau­lic­kých hadice vyjde v Tech­nic­kém týde­níku č. 19/2016 (3. vydání k MSV Brno).