Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou


Parker disponuje rozsáhlou distribuční sítí, která představuje výraznou konkurenční výhodu. Někteří distributoři provozují prodejny ParkerStore, které nabízejí prodej základních produktů Parker, hydraulickou dílnu pro výrobu hadicových montáží a další odborný servis v oblasti hydrauliky a pneumatiky.

Par­ker dis­po­nuje roz­sáh­lou dis­tri­buční sítí, která před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu. Někteří dis­tri­bu­toři pro­vo­zují pro­dejny Par­ker­S­tore, které nabí­zejí pro­dej základ­ních pro­duktů Par­ker, hyd­rau­lic­kou dílnu pro výrobu hadi­co­vých mon­táží a další odborný ser­vis v oblasti hyd­rau­liky a pneumatiky.

Ve spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin si plně uvě­do­mu­jeme, že mít jen výborné pro­dukty nestačí. V dnešní době je nezbytné zákaz­ní­kům nabíd­nout kva­litní a rychlý ser­vis. Nároky zákaz­níků na údržbu, opravy a revize stro­jí­ren­ské tech­niky se za poslední léta výrazně zvý­šily. Rych­lost, fle­xi­bi­lita a snadná dostup­nost ser­vis­ních slu­žeb jsou naší jed­no­znač­nou kon­ku­renční výho­dou. Zásadní roli v tom hraje silná dis­tri­buční síť.

Roz­sáhlá dis­tri­buční part­ner­ská síť před­sta­vuje výraz­nou kon­ku­renční výhodu na trhu a právě touto ces­tou Par­ker zajiš­ťuje zhruba polo­vinu svého odbytu. Dis­tri­bu­toři jsou schopni ode­bí­rat velké objemy výrobků, které pak dodá­vají vel­kému množ­ství zákaz­níků, které by Par­ker svými vlast­ními silami nikdy nedo­ká­zal obslou­žit. Na prv­ním místě je vždy spo­ko­je­nost zákaz­níků, za níž stojí sta­bilní a kva­litní obchodní síť i dlou­ho­době budo­vané vztahy s partnery.

Par­ker své dis­tri­bu­tory dělí do tří sku­pin: na auto­ri­zo­vané firmy, cer­ti­fi­ko­vané part­nery a pre­mier dis­tri­bu­tory. Do dvou nej­vyš­ších kate­go­rií (cer­ti­fi­ko­vaní a pre­mier dis­tru­bu­toři) v sou­čas­nosti spadá tři­náct vel­kých a sil­ných hráčů. Ti k zákaz­ní­kům při­stu­pují i jako sys­té­moví inte­grá­toři a nabízí jim nejen dodávku dílů, ale napří­klad také mon­táž celého hyd­rau­lic­kého zaří­zení na klíč, ser­visní služby, ško­lení a další.

Spo­leč­nost Par­ker si pro své dis­tri­buční part­nery při­pra­vila tři zají­mavé malo­ob­chodní pří­le­ži­tosti. Ty mají zákaz­ní­kům poskyt­nout oka­mžitý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, lepší pro­duk­ti­vitu, mini­mální pro­stoje a lepší odborné znalosti.

Pro­dejny ParkerStore

Spo­leč­nost Par­ker má celo­svě­tově pro­pra­co­va­nou síť pro­de­jen Par­ker­S­tore. Jedná se o malo­ob­chodní kon­cept, jehož sou­částí je zpra­vi­dla samo­ob­služná pro­dejna pro­duktů Par­ker, hyd­rau­lická dílna pro výrobu hadi­co­vých mon­táží a další odborný ser­vis v oblasti hyd­rau­liky a pne­u­ma­tiky. Zákaz­ník tak má snadný a rychlý pří­stup k široké řadě klí­čo­vých náhrad­ních dílů, čímž se mini­ma­li­zují pro­stoje (díky rych­lejší výměně dílů). Kom­pletně pro­ško­lení zaměst­nanci Par­ker­S­tore poskyt­nou odborné pora­den­ství a nej­lepší možné řešení.

Cer­ti­fi­ko­vaná hadi­cová dílna se sys­té­mem Par­ker Trac­king Sys­tem (PTS) zákaz­ní­kovi oka­mžitě při­praví hadice s kon­cov­kami na míru a zabez­pečí tak rych­lou, bez­peč­nou výměnu hadic. Díky PTS zaměst­nanci Par­ker­S­tore vedou kom­pletní evi­denci hadic a mohou sle­do­vat ter­míny pro další výměnu, zabrá­nit hava­rij­ním odstáv­kám a eli­mi­no­vat pří­padné časové ztráty.

Díky roz­sáhlé síti Par­ker­S­tore si zákaz­ník nemusí náhradní díly vyhle­dá­vat a objed­ná­vat, ale může plně vyu­žít pohodlí a vyba­ve­nosti lokál­ních doda­va­telů přímo v místě svého pod­ni­kání. Síť pro­de­jen na čes­kém a slo­ven­ském trhu v sou­čas­nosti tvoří již 23 pobo­ček, z toho 15 se nachází v České repub­lice a 8 na Slo­ven­sku. Pro­dejny jsou pro­vo­zo­vány výhradně dis­tri­bu­tory Parker.

Parker servisní vozidla Hose Doctor je mobilní servis, který přijede přímo k zákzaníkovi a jeho porouchaném zařízení. Zaměřuje se především na výměnu a výrobu hadicových montáží a je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Par­ker ser­visní vozi­dla Hose Doc­tor je mobilní ser­vis, který při­jede přímo k zák­za­ní­kovi a jeho porou­cha­ném zaří­zení. Zamě­řuje se pře­de­vším na výměnu a výrobu hadi­co­vých mon­táží a je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Ser­visní vozi­dlo Hose Doctor

Hose Doc­tor je mobilní ser­vis, který při­jede přímo k zákaz­ní­kovi a jeho porou­cha­nému zaří­zení, ať už je ve firmě nebo přímo v terénu na stavbě, poli či v lese. Tato služba je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zamě­řuje se pře­de­vším na výměnu a výrobu hadi­co­vých mon­táží. K dis­po­zici je také poho­to­vostní ser­vis přímo u zákaz­níka. Ser­visní vozi­dlo při­jede v krát­kém čase, vyhod­notí situ­aci a nabídne nej­lepší řešení. Služba Hose Doc­tor nabízí i pre­ven­tivní údržbu, díky čemuž je zaří­zení déle funkční a sni­žují se finanční náklady zákaz­níka způ­so­bené časo­vými pro­stoji. Ser­visní pra­cov­ník rychle iden­ti­fi­kuje pro­blém a uvede zaří­zení zpět do pro­vozu, pomůže zákaz­ní­kovi při kon­fi­gu­raci a insta­laci sys­tému a posky­tuje pra­vi­del­nou údržbu.

Kon­tej­ner OnSite

Kon­cept kon­tej­ner OnSite je vhodný zejména pro zabez­pe­čení hod­not­ných a časově ome­ze­ných lokál­ních pro­jektů pro velká prů­mys­lová pra­co­viště, jako jsou napří­klad dopravní stavby nebo těžba nerost­ných suro­vin. Je ide­ální pro nepře­tr­žité pro­vozy a tam, kde v dosahu pra­co­viště nesídlí pro­dejci a není dostupný Par­ker­S­tore. Tato služba pod­po­ruje trend ser­vis­ních slu­žeb přímo na pra­co­višti zákazníka

Parker distribuce - kontejnery OnSite jsou vhodné pro zabezpečení hodnotných a časově omezených projektů pro velká průmyslová pracoviště, jako jsou například dopravní stavby nebo těžba nerostných surovin.  Tato služba podporuje trend servisních služeb přímo na pracovišti zákazníka s rychlým přístupem k výměně nejdůležitějších dílů. Eliminuje prostoje  a zvýší produktivitu projektu.

Par­ker kon­tej­nery OnSite jsou vhodné pro zabez­pe­čení hod­not­ných a časově ome­ze­ných pro­jektů pro velká prů­mys­lová pra­co­viště, jako jsou napří­klad dopravní stavby nebo těžba nerost­ných suro­vin. Tato služba pod­po­ruje trend ser­vis­ních slu­žeb přímo na pra­co­višti zákaz­níka s rych­lým pří­stu­pem k výměně nej­dů­le­ži­těj­ších dílů. Eli­mi­nuje pro­stoje a zvýší pro­duk­ti­vitu projektu.

a je možné ji ušít přímo na míru poten­ci­álu lokál­ního trhu a indi­vi­du­ál­ním potře­bám. Jedná se o pro­vozně velmi při­způ­so­bivý kon­cept. Vyu­ži­tím kon­tej­neru OnSite zákaz­ník získá rychlý pří­stup k výměně nej­dů­le­ži­těj­ších dílů i v těch nej­od­leh­lej­ších oblas­tech, eli­mi­nuje pro­stoje, lépe vyu­žije své zdroje a zvýší pro­duk­ti­vitu projektu.

Kon­coví zákaz­níci si nemo­hou dovo­lit pro­stoje vedoucí k vyso­kým nákla­dům, sní­žení pro­duk­ti­vity a ve výsledku také k poško­zení repu­tace firmy. Ve služ­bách MRO (Main­te­nance, Repair and Over­haul – údržba, opravy a revize tech­nic­kých zaří­zení) musí spo­leč­nosti jed­nat co nej­rych­leji, pro­tože výroba a pro­jekty jsou sle­do­vány a hod­no­ceny přís­něji, než tomu bylo dříve. V kon­ku­renci obstojí jen ti, kteří plní všechny poža­davky zákaz­níků na výbor­nou. A platí, že včera bylo pozdě.

Služby MRO jsou pro Par­ker Han­ni­fin zásadní, ať už se jedná o odborná ško­lení, úpravu tech­niky na pro­dejně nebo její mon­táž v pro­vozu. Tyto služby posky­tuje pro­pra­co­vaná síť našich dis­tri­buč­ních part­nerů. Spo­leč­nost Par­ker své part­nery pod­po­ruje v pod­ni­kání, pomáhá jim s jeho roz­vo­jem a také s roz­ší­ře­ním malo­ob­chodní pří­le­ži­tosti pomocí zmi­ňo­va­ných služeb/konceptů: pro­dejny Par­ker­S­tore, mobil­ního ser­visu hadic Hose Doc­tor a kon­tej­neru OnSite. Spe­ci­a­listé z Par­ker­S­tore napří­klad zajiš­ťují přímý pro­dej prů­mys­lo­vých produktů.

Neméně důle­žité jsou také odborné zna­losti per­so­nálu. Zákaz­níci totiž ne vždy přesně vědí, co potře­bují. Odbor­ník z řad dis­tri­bu­torů proto musí být i důvě­ry­hod­ným porad­cem. V pří­padě potřeby je rov­něž důle­žité umět poskyt­nout odborné rady přímo v pro­vozu u zákazníka.

Tento kon­cept slu­žeb Par­ker je pro zákaz­níky význam­nou při­da­nou hod­no­tou a pro nás a naše dis­tri­buční part­nery výraz­nou kon­ku­renční výho­dou. Díky našim dis­tri­buč­ním part­ne­rům jsme tak zákaz­ní­kovi stále na blízku.

Kliknutím se obrázek zvětší do plné velikosti

Klik­nu­tím se obrá­zek zvětší do plné velikosti

sit-vozidel-hose-doctor-v-cesku-a-na-slovensku

Klik­nu­tím se obrá­zek zvětší do plné velikosti


Chcete vědět, kdo jsou naši dis­tri­bu­toři a kde je najdete? Jděte rov­nou sem →.