13. března 1917


arthur parker

Art Par­ker

Par­ker Han­ni­fin Cor­po­ration dnes slaví 100. výročí svého zalo­žení dne 13. března 1917 a mimo jiné ote­vírá i spe­ci­ální webo­vou stránku k tomuto výročí na adrese www.parker.com/centennial.

Pod­ni­ka­tel­ský duch zakla­da­tele Arthura Par­kera se ve spo­leč­nosti odráží dodnes

Již celých sto let při­ná­šejí řešení Par­ker nespo­čet tech­no­lo­gic­kých skoků a pokroků v oblasti výroby, vojen­ské dvoudílné trubkové šroubení_webtech­niky, prů­zkumu vesmíru a také ino­vací v téměř kaž­dém člo­vě­kem vyro­be­ném stroji, který se pohy­buje. Počátky ovšem nebyly jed­no­du­ché a firma začí­nala ve dvou lidech a s jedi­ným pro­duk­tem. Spo­leč­nost Par­ker Appli­ance, výrobce pne­u­ma­tic­kých brz­do­vých sys­témů a šrou­bení, zalo­žil vizi­o­nář­ský inže­nýr Arthur L. Par­ker v Cle­ve­landu v Ohiu a postupně ji roz­ví­jel se svým obchod­ním part­ne­rem Car­lem Kla­m­mem. Za celé sto­letí pak bylo spo­leč­nosti udě­leno více než 8 000 patentů, které pro­spěly širo­kému spek­tru prů­mys­lo­vých a letec­kých trhů včetně pří­ro­do­vědy, rop­ného a ply­nař­ského prů­myslu, sta­veb­nic­tví a zemědělství.

Charles_Lindbergh-první solovy prelet Atlantiku_web

Char­les Lin­dbergh měl ve svém slav­ném Spi­rit of St. Louise šrou­bení Parker

Během sta let se Par­ker dostal do vzdu­chu i do vesmíru a roz­rostl se do Evropy i Aus­trá­lie. V roce 1927 se Char­les Lin­dbergh vydal na his­to­ricky první let přes Atlant­ský oceán ve svém slav­ném leta­dle Spi­rit of St. Louis vyba­ve­ném právě šrou­be­ním Par­ker. Během 2. svě­tové války byla jejich jedi­ným zákaz­ní­kem vláda USA, což doklá­dalo její vel­kou důvěru v tech­no­lo­gie a ino­vace Par­ker. Kon­cem 50. let pak spo­leč­nost zís­kává posilu a mění název na Par­ker Han­ni­fin. V roce 1969 při­stává na Měsíci Apollo 11 a s ním i Par­ker, který ho vyba­vil ven­tily, šrou­be­ním a těsněparker engine primer aircraft_transním. Tech­nici z Par­keru se rov­něž neú­navně podí­leli na záchranné akci posádky Apolla 13. V polo­vině 70. let vzniká nové logo, které se pou­žívá dodnes. V letech 80. Par­ker dále expan­duje a na začátku 90. let při­chází i do Čes­ko­slo­ven­ska jako do první země za pad­lou želez­nou opo­nou. V roce 2004 zde zís­kává vlastní sídlo u Kle­can, kde je dodnes.

Pod­ni­ka­tel­ský duch zave­dený Arthu­rem L Par­ke­rem se ve spo­leč­nosti jasně odráží dodnes. Par­ker se dnes s více než 55 000 členy týmu snaží zkou­mat nové způ­soby, jak pomoci zákaz­ní­kům k vyšší pro­duk­ti­vitě a zis­ko­vosti, a roz­ši­řo­vat hra­nice tech­no­lo­gií pohybu a řízení. I nadále si také udr­žuje sil­nou kul­turní filo­zo­fii, se kte­rou při­šel samotný Arthur L. Par­ker, který ve své řeči k zaměst­nan­cům v roce 1934 hlá­sal: „Náš úspěch je zalo­žen na čest­ném jed­nání, tvrdé práci, spo­leč­ném úsilí a kva­litě našich výrobků.“

Parker Centennial - Čerpáme z ých stránek - Historie Parkeru 1

Čer­páme z našich sil­ných strá­nek — His­to­rie Par­keru Klik­nu­tím na obrá­zek se ote­vře bro­žura ke 100. výročí

V sou­časné době tech­no­lo­gická odbor­nost spo­leč­nosti Par­ker zasa­huje do devíti klí­čo­vých tech­no­lo­gic­kých plat­fo­rem, jež slouží stov­kám tisí­cům zákaz­níků ve všech regi­o­nech světa. Výrobky spo­leč­nosti lze také nalézt všude tam, kde se něco pohy­buje díky tech­nicky vyspě­lým kom­po­nen­tům a sys­té­mům usnad­ňu­jí­cím pohyb a řízené prou­dění kapa­lin a plynů pro širo­kou škálu svě­to­vých trhů. Výrobní pro­vozy Par­ker zahr­nují více než 300 závodů ve více než 50 zemích a „zaměst­ná­vají“ více než 13 000 nezá­vis­lých dis­tri­buč­ních part­nerů s mini­málně 3000 prů­mys­lo­vých malo­ob­chod­ních pro­de­jen ParkerStore.

“Naše pro­dukty a řešení umož­ňují rea­li­zaci řady význam­ných pro­jektů. Tech­no­lo­gie nás prostě baví, ať už se jedná o velké věci nebo o malič­kosti, které pomá­hají lidem v kaž­do­den­ním životě. Od stu­dené mik­ro­bi­ální sta­bi­li­zace piva po vývoj prů­mys­lo­vých sen­zorů a soft­waru na bázi cloudu, umož­ňu­jí­cího našim výrob­kům komu­ni­ko­vat mezi sebou tak, aby naši zákaz­níci neztrá­celi dra­ho­cenný čas a čer­pali co nej­více užitku z pro­duktů a pro­cesů pro­střed­nic­tvím „inter­netu věcí“. Obzvláště hrdi jsme na vývoj robo­tiky v oblasti medi­cíny a pro­te­tic­kých pomů­cek. Par­ker je nyní líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a já bych rád podě­ko­val všem našim obchod­ním part­ne­rům za loa­ja­litu a pří­zeň. Bez nich bychom tohoto úspě­chu nikdy nedo­sáhli..” Miroslav Try­bu­ček, gene­rální ředi­tel Par­ker Han­ni­fin v ČR a na Slo­ven­sku.

Spo­leč­nost Par­ker oslaví sté výročí své exis­tence řadou akcí v prů­běhu celého roku tak, aby oce­nila členy svého týmu, zákaz­níky, akci­o­náře a komu­nity. Sou­částí budou také regi­o­nální oslavy stých naro­ze­nin, vydání pamětní knihy popi­su­jící prv­ních sto let značky Par­ker, putovní výstava pre­zen­tu­jící významné mil­níky a výrobky spo­leč­nosti, jakož i ini­ci­a­tivy v oblasti veřej­ných služeb.


Chcete-li se dozvě­dět více o naší his­to­rii, navštivte stránku www.parker.com/centennial
Chcete-li se dozvě­dět o sou­čas­nosti spo­leč­nosti Par­ker, navštivte stránku www.parker.com
Chcete-li vidět budouc­nost, staňte se naším part­ne­rem, pro­tože jsme schopni řešit mnohé z nej­vět­ších svě­to­vých tech­nic­kých výzev.