Dny otevřených dveří přilákaly více než 200 lidí


Na pře­lomu září a října se v pěti slo­ven­ských pro­dej­nách Par­ker­S­tore spo­leč­nosti SLS Tech­naco usku­teč­nily Dny ote­vře­ných dveří.

Hned v pěti měs­tech měli kon­coví zákaz­níci jedi­neč­nou pří­le­ži­tost pro­hléd­nout si kom­pletní port­fo­lio našich pro­duktů a vyzkou­šet si práci s nimi. V kaž­dém městě čekala na zákaz­níky řada novi­nek a infor­mací, sami si mohli napří­klad zku­sit zali­so­vat hadici pomocí mobil­ního lisu na armo­vání hadic s ople­tem s názvem Karry­Krimp, nebo vyzkou­šet práci s měři­cím pří­stro­jem Rectu­Test. Díky tomuto zaří­zení se zjiš­ťuje přesná spo­třeba tla­ko­vého vzdu­chu. K vidění ovšem bylo i pře­nosné dia­gnos­tické zaří­zení Ser­vice mas­ter Plus nebo pře­nosné fil­trační zaří­zení Guar­dian a mnoho dalšího.

„Dny ote­vře­ných dveří spl­nily naše oče­ká­vání. Vysoká návštěv­nost a zájem zákaz­níků o pro­dukty Par­ker Han­ni­fin a práci s nimi nás potě­šila. Potvr­dila nám, že toto je cesta, jak zvý­šit zájem a pově­domí o našich pro­duk­tech mezi zákaz­níky a jít jim naproti,“ uvedl Daniel Žáčik, který je zod­po­vědný za dis­tri­buci pro­duktů Par­ker Han­ni­fin na Slovensku.