Elektrické válce s certifikací ATEX


Roz­ši­řu­jeme úspěš­nou řadu elek­tric­kých aktu­á­torů ETH o typy vhodné pro pou­žití ve výbuš­ném pro­středí (cer­ti­fi­kace ATEX). Nové ETH ATEX pře­bí­rají všechny výhody popu­lár­ních elek­tric­kých válců a pře­ná­šejí je do apli­kací vyža­du­jí­cích přesné pohyby, polo­ho­vání a usta­vení v pro­středí s nebez­pe­čím výbuchu.

V pro­středí kde dochází ke směsi vzdu­chu a látek jako jsou plyny, páry, kapa­liny, drobná vlákna, mlha nebo prach a za atmo­sfé­ric­kých pod­mí­nek  je zde poten­ci­ální nebez­pečí výbuchu, je nutné pou­žití pro­duktů s ATEX cer­ti­fi­kací. Oče­ká­váme, že výhody řady ETH ATEX budou před­nostně vyu­ží­vat odvětví pro zpra­co­vání ropy a plynu, far­ma­ceu­tický prů­mysl, auto­mo­bi­lový prů­mysl, výroba bio­plyn a tis­ká­ren­ský prů­mysl. Pro kaž­dou z těchto apli­kací pro­vedlo oddě­lení výzkumu a vývoje v naší spo­leč­nosti kom­pletní tes­to­vání s vyu­ži­tím dat apli­kací (zatí­žení, rych­lost, počet cyklů a další) doda­ných zákaz­níky. Tím je zajiš­těno, že každý válec může být dodá­ván s cer­ti­fi­kací ATEX a tedy je vhodný pro tyto náročné apli­kace v pro­středí s nebez­pe­čím výbuchu.

Kromě pou­žití v oblasti mani­pu­lace, balení a prů­mys­lové auto­ma­ti­zace se pře­de­vším větší válce ETH ATEX uplatní u hyd­rau­lic­kých apli­kací. ETH ATEX mají mimo­řádně vysoký výkon a jsou k dis­po­zici ve čtyřech veli­kos­tech od ISO 032, přes 050 a 080 po 100. Tyto válce nabízí tlač­nou sílu do 56 000 N při zdvihu až 2000 mm s opa­ko­va­tel­ností ± 0,03 mm a zrych­le­ním dosa­hu­jící 10 m/s².

Nová řada ETH ATEX má cer­ti­fi­kaci pro zaří­zení sku­piny II, kate­go­rie 2 v pro­středí s nebez­pe­čím výbuchu plynu. Spolu se ser­vo­mo­tory řady EX (cer­ti­fi­ko­vané ATEX) nabí­zíme nyní kom­pletní řešení pro tyto rizi­kové aplikace.