Rozšiřili jsme naši obchodní síť na Slovensku


otevreni-nove-prodejny-parkerstore-v-nitre-eurofluid-slovensko_webSpo­leč­nost Eurofluid, nej­větší dis­tri­bu­tor pro­duktů značky Par­ker Han­ni­fin na Slo­ven­sku, slav­nostně ote­vřela 13. pro­since v Nitře za účasti gene­rál­ního ředi­tele Par­ker Han­ni­fin Miroslava Try­bučka a ředi­tele firmy Eurofluid Andreje Galada svůj v pořadí již třetí Par­ker­S­tore. Nový Par­ker­S­tore v Nitře tak doplní dvě stá­va­jící pro­dejny ve Zvo­lenu a Bratislavě.

V nit­ran­ské pro­dejně Par­ker­S­tore s cel­ko­vou roz­lo­hou 200 m2 je pro zákaz­níky v tuto chvíli při­pra­veno skla­dem více než 1 270 polo­žek a další se nepře­tr­žitě dopl­ňují. Sou­částí objektu je pro­dejní část, lisovna hadic a ser­visní dílna. Sor­ti­ment tvoří pře­de­vším hyd­rau­lické a pne­u­ma­tické prvky. Namát­kou napří­klad rych­lo­spojky, hadičky, hyd­rau­lické ven­tily, spojky, hadi­cové kon­covky a podobně. Další zboží si mohou zákaz­níci objed­nat na místě z pro­dej­ního katalogu.

Ser­visní dílna nabízí liso­vání hadic Par­ker na počkání, plnění aku­mu­lá­torů, dia­gnos­tiku olejů (IOS), fil­traci olejů, ser­vis a opravy hyd­rau­lic­kých kom­po­nentů a prvků, ser­vis a tech­nické kon­zul­tace pro výrobní pod­niky i tech­nická ško­lení. V blízké budouc­nosti se plá­nuje zave­dení PTS (zna­čení hadic).


„Ote­vře­ním nového Par­ker­S­tore jsme ještě blíže našim důle­ži­tým zákaz­ní­kům v Nitře a jejím okolí, ale dosah má až na sever
Slo­ven­ska. Naše plány však ote­vře­ním pro­dejny nekončí. Chceme pod­po­řit roz­voj tech­nic­kého vzdě­lá­vání v regi­onu a zamě­řit na pod­poru výuky oboru hyd­rau­lika,“ řekl na slav­nost­ním ote­vření ředi­tel firmy Eurofluid Andrej Galad.

Spo­leč­nost Eurofluid je nej­vět­ším dis­tri­bu­to­rem pro­duktů Par­ker Han­ni­fin na Slo­ven­sku a při pří­le­ži­tosti ote­vření nového Par­ker­S­tore jí popřál také gene­rální ředi­tel Par­ker Han­ni­fin Miroslav Try­bu­ček: „Se spo­leč­ností Eurofluid spo­lu­pra­cu­jeme již řadu let. Naše spo­lu­práce je posta­vena na pev­ných zákla­dech. Velice si vážíme a pod­po­ru­jeme růst firmy Eurofluid. Přeji proto jak nové pro­dejně, tak i celé spo­leč­nosti Eurofluid hodně úspěchů.“

Nový Par­ker­S­tore je už 23. spe­ci­a­li­zo­va­nou pro­dej­nou s pro­dukty Par­ker Han­ni­fin na čes­kém a slo­ven­ském území. Po celém světě je v tuto chvíli více než 2 000 pro­de­jen Par­ker­S­tore pro­vo­zo­va­ných dis­tri­bu­tory spo­leč­nosti Par­ker Hannifin.


 

Eurofluid hydraulik SR s. r. o. - Logo