Extrémním podmínkám vyhovíme


Nejnovější technologie hadic pomáhají železničnímu průmyslu - Parker HannifinPrů­mysl kole­jo­vých vozi­del patří mezi nej­ná­roč­nější oblasti, pokud jde o tlaky, jakým jsou vysta­veny kom­po­nenty a sys­témy. Jde zejména o poža­davky na nehoř­la­vost, toxi­citu a emise spa­lin a tepla. Kromě těchto cer­ti­fi­ko­va­ných para­me­trů musí hadice pro želez­niční pou­žití vyka­zo­vat i řadu dal­ších vlast­ností – např. odol­nost proti velmi níz­kým a sou­časně vyso­kým tep­lo­tám, vyso­kou odol­nost proti korozi, abrazi a mecha­nic­kému poško­zení, odol­nost proti ozonu, v urči­tých pří­pa­dech elek­tric­kou nevo­di­vost apod.

Celo­ev­rop­ská norma EN 45545 platná od roku 2013 pomáhá zajis­tit imple­men­taci bez­peč­ných želez­nič­ních sys­témů napříč celým kon­ti­nen­tem. V dal­ších letech vznikly důle­žité dodatky v rámci nové normy EN 45545–2, které také vyža­dují vel­kou pozor­nost. Napří­klad jsou nyní před­mě­tem tes­to­vání téměř všechny kom­po­nenty vlaku s hmot­ností vyšší než 100 g.

Prů­mys­lové hadice Par­ker pro kole­jová vozi­dla nároč­ným poža­dav­kům vyho­vují a díky tomu zís­kaly jako první uce­lená řada hadic cer­ti­fi­kaci na normu EN 45545–2.

V por­tofliu Par­ker je široká škála hadic od níz­kých až po vysoké tlaky pro všechny rele­vantní drážní apli­kace do loko­mo­tiv, vyso­ko­rych­lost­ních vlaků, měst­ských vlaků, regi­o­nál­ních vlaků, tram­vají, pří­měst­ských vlaků/metra a údrž­bo­vých vozi­del, které byly vyvi­nuty pro spl­nění poža­davků normy EN45545-2.  Par­ker je jed­ním z prv­ních výrobců hadic, který plní tyto nové poža­davky ve všech třídách.

Hydraulická hadice Parker, speciální hadice pro kolejový průmysl, typ 421RH

Typ 421RH

Mezi dostup­nými řeše­ními jsou také

  • hadice 681DB 2TE a kom­paktní hadice 441RH, které mají kon­covky z uhlí­kové oceli a nere­zové koncovky
  • kom­paktní hadice 477RH pro velmi malé polo­měry ohybu a 421RH pro velké roz­měry (až do 2″)
  • kom­paktní hadice 372RH s ople­tem třemi dráty COP určené pro vysoké tlaky (úro­veň 4SP)
  • hadice 797RH Com­pact Spi­ral™ vhodné pro apli­kace, kde jsou poža­do­vány vysoké tlaky a malé polo­měry ohybu

 

 

Všechny hadice jsou vyba­veny liso­vací tech­no­lo­gií kon­co­vek Par­krimp No-Skive pro ty, kteří pre­fe­rují vlastní výrobu bez­peč­ných a spo­leh­li­vých hadi­co­vých sestav.

Spe­ci­ální prů­mys­lové hadice Par­ker spl­ňují normu EN 45545–2 pro pou­žití v kole­jo­vých vozi­dlech — ČTĚTE ZDE!


Kom­pletní sor­ti­ment prů­mys­lo­vých hadic Par­ker pro kole­jová vozi­dla najdete v kata­logu Rail Hoses — cat 4480-B178 nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.