Filtrační médium s kontrolou statické elektřiny


Filtrační médium s kontrolou statické elektřiny

Fil­trační médium s kon­t­ro­lou sta­tické elektřiny

Před­sta­vu­jeme tech­no­lo­gii Sta­tic Con­t­rol Fil­ter Media (fil­trační médium s kon­t­ro­lou sta­tické elektřiny), která pro­dlouží život­nost oleje a zlepší hos­po­dár­nost systému.

Změny vlast­ností hyd­rau­lic­kých kapa­lin si žádají ino­va­tivní pří­stup k ome­zení nega­tiv­ního dopadu elek­trosta­tic­kého výboje v ole­jích. Vodi­vost kapa­lin může ovliv­nit funkci systému.

Moderní hyd­rau­lické oleje sku­piny II a III mohou obsa­ho­vat méně zinku, což sni­žuje vodi­vost kapa­liny. Elek­trosta­tický náboj se může obje­vit kde­koli v sys­tému, k pro­blé­mům však dochází až při pří­liš nízké vodi­vosti kapa­liny. V tako­vém pří­padě se může elek­trosta­tická ener­gie aku­mu­lo­vat a vytvo­řit výboj v oleji. Díky ter­mální a oxi­dační degra­daci kapa­liny se může vytvo­řit gla­zura, k čemuž výboj elek­trosta­tické ener­gie významně při­spívá. Gla­zura může poško­dit sys­tém a sní­žit jeho výkon­nost blo­kací prů­toku v sou­čás­tech jako jsou ven­tily a chla­diče, a tím způ­so­buje zaná­šení fil­trů a může mít za násle­dek vznik nebez­peč­ných situ­ací, napří­klad poru­chy ventilů.

Zba­vit se sta­tické elektřiny není jed­no­du­ché. Je vhodné kon­t­ro­lo­vat nejen fil­try, ale celý sys­tém, jeli­kož elek­trosta­tický náboj kapa­liny se může obje­vit kde­koli v hyd­rau­lic­kém obvodu. Nabí­zíme nejen odbor­nou pod­poru v sou­vis­losti s ana­lý­zou sys­tému, ale i média pro kon­t­rolu sta­tické elektřiny. Ty mohou nahra­dit stá­va­jící fil­trační média nebo fil­trační sou­stavy v sys­té­mech, které jsou cit­livé na nega­tivní dopad elek­trosta­tic­kých výbojů.

Tech­no­lo­gie Sta­tic Con­t­rol Fil­ter Media (fil­trační médium s kon­t­ro­lou sta­tické elektřiny) sni­žují výskyt elek­trosta­tic­kého náboje v oleji, a tím se zvy­šuje život­nost hyd­rau­lic­kých kapa­lin a sou­částí sys­témů. Sní­že­ním nega­tiv­ního dopadu ter­mální oxi­dace se rov­něž sni­žuje množ­ství gla­zury vytvo­řené v sys­tému. To má pozi­tivní vliv na efek­tiv­nost, výkon­nost a hos­po­dár­nost systému.

Média s kon­t­ro­lou sta­tické elektřiny jsou dostupná i pro pro­dukty řady HFDE500 od spo­leč­nosti Par­ker neboli pro pro­dukty se zaru­če­nou skla­do­vou záso­bou. Tato řada obsa­huje fil­try pro upev­nění na nádrže, stře­do­tlaké i vyso­kotlaké fil­try, které umož­ňu­jící desig­né­rům sys­tému zvo­lit vhodné fil­trační řešení.

Kata­log Sta­tic Con­t­rol Fil­ter Ele­ments ke sta­žení.

Více infor­mací nalez­nete na www.filterselector.com/en/Promotions.aspx nebo nás kon­tak­tujte!