Výkonné a spolehlivé frekvenční měniče


Frekvenční měniče AC30 s výkonem až do 250 kW

Frek­venční měniče AC30 s výko­nem až do 250 kW

Frek­venční měniče AC30 jsou nyní nabí­zeny pro výkony až do 250 kW. Toto roz­ší­ření při­chází po nedávné aktu­a­li­zaci spo­čí­va­jící v zave­dení mož­nosti pulz­ního enko­déru pro zpět­nou vazbu, která zařa­dila do port­fo­lia vari­anty s uza­vře­nou smyč­kou a pod­tr­huje odhod­lání nabí­zet zákaz­ní­kům ještě více funkcí v celé řadě AC30.

Fle­xi­bi­lita, spo­leh­li­vost a jed­no­du­chost jsou hlav­ními atri­buty kon­strukce u řady AC30, která je k dis­po­zici v něko­lika růz­ných veli­kos­tech rámů, aby vyho­vo­vala každé apli­kaci. Zajiš­těny jsou různé úrovně řízení, od jed­no­du­chých sys­témů s ote­vře­nou smyč­kou pro čer­pa­dla a ven­ti­lá­tory až po apli­kace u výrob­ních linek s uza­vře­nou smyč­kou. Pokud je tedy potřeba zajis­tit spo­leh­livé a přesné řízení otá­ček u stří­da­vých indukč­ních ser­vo­mo­torů nebo u ser­vo­mo­torů s per­ma­nent­ními mag­nety (PMAC), nemusí již prů­mysl hle­dat nic jiného, pro­tože AC30 zajistí vždy kom­plexní a nákla­dově efek­tivní řešení.

Nedíl­nou sou­částí je mož­nost moni­to­ro­vat spo­třebu ener­gie. Řada AC30 umož­ňuje zákaz­ní­kům řídit otáčky motoru podle pro­měn­li­vých poža­davků apli­kací a při­spí­vat ke sní­žení spo­třeby elek­trické ener­gie a také finanč­ních nákladů. Sou­časně se ale také zvy­šuje mecha­nická život­nost motorů, čer­pa­del, ven­ti­lá­torů a pří­dav­ných zařízení.

Nová roz­ší­řená řada AC30 má i nadále jed­no­du­chou kon­strukci bez nut­nosti jakých­ko­liv kom­pro­misů z hle­diska funkč­nosti. Uži­va­telé mohou napří­klad vyu­ží­vat výhody inte­gro­va­ných maker pro celou řadu růz­ných apli­kací. Vývo­jový soft­wa­rový nástroj Par­ker Drive Deve­lo­per (PDD) na bázi sys­tému Code­Sys umož­ňuje vytvá­řet ve frek­venč­ním měniči sofis­ti­ko­vané funkce, které by dříve vyža­do­valy samo­statné PLC. A navíc fle­xi­bi­lita a vysoká modu­la­rita zajiš­ťuje vyu­žití široké škály komu­ni­kač­ních mož­ností, jako je napří­klad Pro­fi­net, Pro­fi­bus a Ether­CAT, které lze inte­gro­vat spo­lečně s moduly V/V.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete v kata­logu AC30 Vari­a­ble Speed Drive nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.