GLF iprotect® - nová generace nízkotlakých filtrů


GLF - filtryPar­ker celo­svě­tově zavádí fil­try GLF ipro­tect® ve veli­kos­tech 2 a 3s cel­ko­vým roz­sa­hem až 800 l/min. — max. 10 bar

Spo­leč­nost Par­ker může v sou­časné době díky růz­ným akvi­zi­cím v minu­losti nabí­zet na trhu širo­kou škálu níz­kotla­kých fil­trů. Tato roz­ma­ni­tost se v mnoha pří­pa­dech funkčně pře­krývá. Zlep­šení kon­ku­ren­ce­schop­nosti a zákaz­nic­kého ser­visu jde ruku v ruce s odstra­ně­ním tohoto funkč­ního pře­kryvu v nabídce našich pro­duktů.

Pro­duk­tová řada GLF ipro­tect® nahradí stá­va­jící řady níz­kotla­kých filtrů:

 • TTF
 • BGT
 • Tank­top­per
 • FT
 • Mul­ti­flow Series

Tento pro­ces bude rea­li­zo­ván postupně, neboť nut­nost funkční náhrady, která zlep­šuje hod­notu pro naše zákaz­níky, má zásadní význam při pře­chodu ze stá­va­jí­cíxh řad níz­kotla­kých fil­trů na sérii GLF ipro­tect®.
V dal­ších letech budou k dis­po­zici nové hlavy fil­trů nebo kom­pletní fil­trační tělesa, což umožní poho­dlný pře­chod na pro­duk­to­vou řadu GLF iprotect®.


 
Vlast­nosti Pří­nosy
 • Paten­to­vaná vložka fil­tru iprotect®
 • Fil­trace typu In-to-out
 • Filtr s jme­no­vi­tým tla­kem 10 bar
 • Mož­nost vzdu­chové zátky s filtrem
 • Mag­ne­tická předfiltrace
 • Mož­nost vestavby do nádrže
 • Kom­paktní kon­strukce vložky filtru
 • Kon­strukce pro snadný servis
 • Zame­zuje pou­žití nespráv­ných dílů
 • Veš­keré zachy­cené nečis­toty zůstá­vají uvnitř vložky filtru
 • Filtr lze vyu­ží­vat v odpadní větvi řady aplikací
 • Zajiš­tění vstupu oleje vždy pod hla­di­nou v nádrži
 • Odstra­nění fero­mag­ne­tic­kých čás­tic i ve stavu obtoku
 • Kom­po­nenty fil­tru jsou chrá­něny nádrží
 • Kom­paktní a lehká konstrukce
 • Snadný ser­vis jed­no­du­chou výmě­nou vložky

Výhody
 • Garan­to­vaná kva­lita filtrace
 • Nedo­chází ke zne­čiš­tění sys­tému během výměny vložky
 • Sní­žení výpadků v důsledku před­čas­ného stár­nutí vlast­ností filtru
 • Pod­statné sní­žení pěnění oleje/zachycení vzduchu
 • Zvý­šení úrovně čis­toty kapa­lin a pro­dlou­žení život­nosti vlo­žek filtru
 • Vhodné pro apli­kace s těž­kým zatí­že­ním nebo v nebez­peč­ném prostředí
 • Maxi­mální funkční vlast­nosti s malou hmot­ností a malým zástav­bo­vým prostorem
 • Sní­žení ser­visní doby fil­tru o více než 50 %

Typické apli­kace
 • Rýpadla
 • Kom­bajny
 • Dopravci
 • Prů­mys­lové hyd­rau­lické agregáty
 • Vrtná zaří­zení
 • Kolové nakla­dače
 • Stropní a mobilní jeřáby
 • Hasič­ské vybavení
 • Hyd­rau­lické lisy
 • Mani­pu­lá­tory
 • Odpa­dové hospodářství
 • Sklá­pěcí a vyso­kozdvižné vozíky
 • Pake­to­vací lisy
GLF_aplikace

Pou­žijte uži­teč­nou webo­vou stránku Fil­ter­se­lec­tor a nástroje:

 • Kal­ku­lačka pro aftermarket
 • Pře­vod­ník GLF

Po regis­traci sta­žení zdarma zde: http://www.filterselector.com/en/Tools.aspx

150304-ikona-downloads-640x510px

GLF_video GLF_Brožura
emea_cz_prohlednout_video emea_cz_stahnout_katalog