Hadice pro aplikace s vysokotlakou vodou


Hydraulické hadice Parker Polyflex pro aplikace s vysokotlakou vodou. Před­sta­vu­jeme nový typ vyso­ko­tep­lot­ních hadic pro čis­ticí apli­kace, jež vyvi­nula její divize Par­ker Poly­flex. Nové hadice jsou odpo­vědí na potřeby zákaz­níků, kteří potře­bují vyu­ží­vat ter­mo­plas­tické hadice pro apli­kace s vyso­kotla­kou vodou, odo­lá­va­jící vyso­kým tep­lo­tám média –  až do 100 °C.

Nové hadice roz­ši­řují port­fo­lio v sou­čas­nosti již dostup­ných hadic vhod­ných pro apli­kace s pou­ži­tím vody v tep­lot­ním roz­mezí od –10 °C do 70 °C. Zákaz­níci si mohou vybrat čtyři nové typy hadic – každá z nich je pou­ži­telná až do tep­loty 100 °C:

•           2380N-06V50-HT

•           2440N-06V60-HT

•           2580N-08V52-HT

•           2640N-12V62-HT

Zákaz­níci nyní mohou nachá­zet nová řešení pro úkli­dové práce, které v minu­losti nemohly být rea­li­zo­vány v důsledku vyšší tep­loty vody potřebné k důklad­nému čiš­tění extrémně zne­čiš­tě­ných vnitř­ních povrchů.

Díky pra­cov­nímu roz­sahu tlaku v roz­mezí od 700 barů (10 150 psi) do 1250 barů (18 125 psi) a s veli­kostmi –06 (DN 10), –08 (DN 12) a –12 (DN 20) pod­po­rují tyto vyso­ko­tep­lotní hadice všechny běžné apli­kace čiš­tění. Pro všechny typy hadic lze navíc pou­žít stá­va­jící séri­ově dodá­vané koncovky.


Potře­bu­jete více infor­mací? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní pře­hled hadic a kon­co­vek Par­ker najdete na stránce Par­ker » Šrou­bení, hadice a roz­vody vzdu­chu » Hadice a koncovky