Hannover Messe 2017


this-is-parker-hannover-messe-web

Spo­ju­jeme inte­li­gentní tech­no­lo­gie a chytré kom­po­nenty do pokro­či­lých sys­té­mo­vých řešení IoT

Na na letoš­ním veletrhu v Han­no­veru před­sta­víme síť chyt­rých řešení (IoT — Inter­net of Things). Tech­no­lo­gie Par­ker umož­ňují prů­mys­lo­vým spo­leč­nos­tem opti­málně vyu­ží­vat ohromný poten­ciál digi­tál­ních sítí. Na našich stán­cích v rámci celého veletrhu uvi­díte kom­po­nenty pro chytrá řešení IoT, která lze do pod­niku a do stroj­ního zaří­zení snadno inte­gro­vat, a zís­kat tak kom­plexní tech­no­lo­gii – sys­tém sestá­va­jící z hyd­rau­lic­kých, elek­tro­me­cha­nic­kých a pne­u­ma­tic­kých kom­po­nentů. Celý sor­ti­ment vytváří plat­formu pro zlep­šení pro­cesů a produktivity.

Přední svě­tový prů­mys­lový veletrh v Han­no­veru se bude konat od 24. do 28. dubna 2017 a zastře­šo­vat jej bude téma Inte­gro­vaný prů­mysl — Vytvá­ření hod­not (Inte­gra­ted Industry — Cre­a­ting Value).

Na jed­nom místě bude sou­časně pro­bí­hat sedm veletrhů: Industrial Auto­mation, MDA (Motion, Drive & Auto­mation), Digi­tal Fac­tory, Energy, Com­Vac (Com­pres­sed Air & Vacuum Tech­no­logy), Industrial Sup­ply a Research&Technology.

Spo­leč­nost Par­ker před­staví své široké por­fo­lio a ino­vace na veletrhu MDA (Motion, Drive & Auto­mation) a Com­Vac (Com­pres­sed Air & Vacuum Tech­no­logy). Hlavní stá­nek se nachází v rámci veletrhu MDA, pavi­lon 23, stá­nek A48. Nové čisté a ultra-čisté mate­ri­ály pro těs­nění a další novinky z této oblasti najdete na stánku Par­ker Prä­difa, který najdete rov­něž v rámci veletrhu MDA, pavi­lon 20, stá­nek C50. Pro­dukty nabí­zené pod znač­kami Par­ker Hiross, Par­ker Zan­der a Par­ker domnick hun­ter najdete v rámci veletrhu Com­Vac v pavi­lonu 26, stá­nek B78.

KDE NÁS NAJDETE?

mda logo Hlavní stá­nek Par­ker
Pavi­lon 23, stá­nek A48
mda logo Par­ker Prä­difa
Pavi­lon 20, stá­nek C50
comvac logo Par­ker Hiross, Par­ker Zan­der
Par­ker domnick hun­ter
Pavi­lon 26, stá­nek B78

 


Vybraná témata pre­zen­to­vaná na Han­no­ver Messe 2017

Řada přímo ovlá­da­ných pro­por­ci­o­nál­ních ven­tilů pro sys­témy s uza­vře­nou regu­lační smyčkou

Spo­leč­nost Par­ker svoji nabídku řady D1FC/D3FC dopl­ňuje o přímo ovlá­dané pro­por­ci­o­nální ven­tily s novými šou­pátky s nulo­vým pře­kry­tím. Lze je tak nyní pou­žít i pro sys­témy s uza­vře­nou regu­lační smyč­kou. Vysoce dyna­mické, přímo ovlá­dané vyso­ko­prů­to­kové ven­tily této řady jsou určeny pro apli­kace se střed­ním výko­nem a dopl­ňují řady D1FB/D3FB a ven­tily řady DFplus určené pro maxi­mální výkon. Nej­dů­le­ži­tější ino­vací u D1FC se jme­no­vi­tou veli­kostí NG06 a D3FC se jme­no­vi­tou veli­kostí NG10 je sys­tém měření polohy, který na roz­díl od srov­na­tel­ných ven­tilů ostat­ních výrobců je kom­pletně inte­gro­vaný do tělesa a sni­žuje tak pro­stor nezbytný k instalaci.

Níz­kotlaké hadice Push-Lok® s širo­kým využitím

Nové níz­kotlaké hadice Push-Lok® pokrý­vají široké spek­trum apli­kací a jsou více při­způ­so­bené spe­ci­fic­kým poža­dav­kům zákaz­níků. Aby byly spl­něny potřeby růz­ných trhů a pro poskyt­nutí kom­plex­ního řešení, sestává sor­ti­ment hadic Push-Lok® z cel­kem devíti typů. Zákaz­níci si mohou vybrat z růz­ných kon­strukcí hadic a mate­ri­álů, které budou vyho­vo­vat jejich apli­ka­cím. Dostup­ných je šest pry­žo­vých typů hadic, dvě ter­mo­plas­tické verze a jedna hyb­ridní hadice (vnitřní pry­žová vrstva s vnější poly­u­re­ta­no­vou vrst­vou). Pro odli­šení růz­ných pou­ži­tých médií jsou dostupné v šesti barev­ných pro­ve­de­ních. Insta­lace je velmi snadná, lze ji pro­vést během něko­lika vte­řin, což šetří cenný výrobní čas a náklady.

Kla­si­fi­kace hadic pro snazší výběr hadic a koncovek

Spo­leč­nost Par­ker při­náší novou kla­si­fi­kaci hadic ve třech úrov­ních jakosti: „Good – Bet­ter – Best“ (Dobrá – Lepší – Nej­lepší), čímž pokrývá potřeby růz­ných poža­davků trhu, což je základ­ním klí­čem k úspě­chu. Úro­veň jakosti „Good“ před­sta­vuje základní ople­tové hadice BCH a spi­rá­lové hadice SX pro malé a střední OEM a pro dis­tri­buci Par­ker. Byla vyvi­nuta výhradně na základě kri­té­rií ceny a výkonu, přesto však předčí mezi­ná­rodní normy. Úro­veň „Bet­ter“ před­sta­vuje hyd­rau­lické hadice oblí­be­ných zna­ček Elite No-Skive pro střední tlak a Par­krimp® No-Skive pro apli­kace s vyso­kým tla­kem. Tyto hadice, které pře­kra­čují normy své třídy, jsou pre­fe­ro­va­nou vol­bou u nároč­ných MRO a OEM trhů. Řada hadic Glo­bal­Core spo­leč­nosti Par­ker spl­ňuje poža­davky kate­go­rie nej­vyšší jakosti „Best“. Tyto moderní hadice pře­sa­hují poža­davky normy ISO 18752. Glo­bal­Core tak nabízí vyni­ka­jící tech­nické a eko­no­mické vlast­nosti pro nej­ná­roč­nější apli­kace. (kata­log v CZ ke kla­si­fi­kaci hadic Good-Better-Best)

Sen­zor moni­to­ru­jící stár­nutí oleje a kontaminaci

Nový sen­zor FCS spo­leč­nosti Par­ker, který sle­duje stav kapa­liny, moni­to­ruje kri­tické para­me­try oleje: per­mi­ti­vita (die­lek­tri­cita), obsah vody, tep­lota, visko­zita, tlak a vodi­vost. Je to jediný sen­zor svého druhu, který měří vodi­vost v nano­si­e­men­sích na metr. FCS sen­zor určuje, kdy je třeba olej vymě­nit v důsledku zhor­šení jeho che­mic­kých vlast­ností (stav oleje) nebo kon­ta­mi­nace kapa­li­nami jako jsou voda nebo cizí olej. Jako sou­část pro­ak­tiv­ního pro­gramu údržby při­spívá FCS sen­zor ke sní­žení cel­ko­vých pro­voz­ních nákladů strojů, k mini­ma­li­zaci doby výpadků a počtu kon­t­rol
a labo­ra­tor­ních zkou­šek. FCS sen­zor spo­leč­nosti Par­ker je vhodný pro všechny mine­rální hyd­rau­lické kapa­liny a mazací oleje.

Inte­gro­vané sušicí a fil­trační sys­témy nasta­vují nové standardy

Nové inte­gro­vané sušicí a fil­trační sys­témy CDAS (Clean Dry Air Sys­tém – Sys­tém čis­tého suchého vzdu­chu) a OFAS (Oil Free Air Sys­tém – Sys­tém vzdu­chu bez oleje) od spo­leč­nosti Par­ker Zan­der nasta­vují nové stan­dardy, pokud jde o eko­no­mic­kou efek­ti­vitu, výkon, kva­litu, funkč­nost a život­nost. CDAS a OFAS spl­ňují poža­davky norem ISO 7183 a ISO 8573–1 na čis­totu stla­če­ného vzdu­chu. OFAS také odpo­vídá třídě čis­toty vzdu­chu 0 na cel­kový obsah oleje – to se vzta­huje jak na ole­jem lubri­ko­vané, tak na bez­o­le­jové kom­pre­sory. Tato kla­si­fi­kace zajiš­ťuje opti­mální kva­litu vzdu­chu za zlo­mek nákladů bez­o­le­jo­vých kom­pre­sorů i pro velmi náročné aplikace.

Zvý­šená efek­ti­vita ener­gie pro­střed­nic­tvím pohonů Push-to-Fit

Spo­leč­nost Par­ker uvedla ino­va­tivní pohon pro liso­vací a spo­jo­vací pro­cesy: Elek­tro­me­cha­nický sys­tém pro tvá­řecí tech­no­lo­gie je řešení, které se vyzna­čuje vyso­kou efek­ti­vi­tou vyu­žití ener­gie a při­mě­ře­nou cenou, což se uplatní při vysoce kva­litní výrobě vozi­del, motorů a pře­vo­do­vek zejména v auto­mo­bi­lo­vém prů­myslu, kde lze tech­no­lo­gii Push-to-Fit pou­žít ve všech běž­ných spo­jo­va­cích pro­ce­sech. Vzhle­dem k fle­xi­bi­litě pro­duktu a sys­tému Push-to-Fit spo­leč­nosti Par­ker lze mnoho pro­cesů a apli­kací snadno a rychle implementovat.