Pět hadic. Dvě koncovky. Jedno řešení.


Celo­svě­tově první unifiko­vaný sys­tém hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Glo­bal­Core. Pět typů hadic a dvě kon­covky tvoří pod­statu sys­tému Glo­bal­Core. Zákaz­níci jak z prvo­vý­roby, tak z údržby mají na výběr hadice podle pra­cov­ního tlaku a k nim kon­covky buď z celo­svě­tově dobře známé série 43/48 s více než 2500 kon­fi­gu­ra­cemi, anebo ze série 77, která je určena spe­ci­álně pro apli­kace s vyš­šími tlaky a ve více než 500 kon­fi­gu­ra­cích. Navíc každý z pěti typů hadic Glo­bal­Core je dodá­ván ve třech vari­an­tách vněj­šího pláště, které se od sebe liší mírou odol­nosti proti otěru.

Hadice Glo­bal­Core jsou navr­ženy, kon­stru­o­vány a tes­to­vány podle normy ISO 18752 a zís­kaly celou řadu mezi­ná­rod­ních cer­ti­fi­kací. Jsou vyrá­běny podle stan­dardů vysoké výkon­nosti, tudíž posky­tují nej­vyšší mož­nou ser­visní život­nost. Jejich při­daná hod­nota tkví zejména v roz­sahu pra­cov­ních tep­lot 100 °C/125 °C, ve třech vari­an­tách odol­nosti proti otěru, v polo­vič­ních mini­mál­ních polo­mě­rech ohybu, v nízké síle při ohý­bání pro usnad­nění mon­táže a v pokro­ko­vém che­mic­kém slo­žení duše.


Kom­pletní infor­mace k tomuto pro­duktu najdete na stránce Sys­tém hadic a kon­co­vek Glo­bal­Core™ nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.