Industry 4.0


PAC_PSDTer­mín Industry 4.0 odka­zuje na sou­časný trend digi­ta­li­zace a s ní sou­vi­se­jící auto­ma­ti­zaci výroby. Typicky je popi­so­vána jako počí­ta­čově řízená výroba nebo, jinými slovy, slou­čení tra­diční auto­ma­ti­zace s infor­mač­ními technologiemi.

Jed­nou ze základ­ních kon­cepcí jsou modu­lární kyberneticko-fyzikální sys­témy, které mohou spo­lu­pra­co­vat s ope­rá­to­rem a komu­ni­kují mezi sebou v reál­ném čase, aby se mohly samo­statně roz­ho­do­vat. Tím jsou schopny při­způ­so­bo­vat podle oka­mžité potřeby všechny výrobní pro­cesy. Když dnes výrobci strojů vybí­rají svá zaří­zení pro řízení pohybu, aby posta­vili „stroje zítřka“, musejí vzít v úvahu řadu skutečností.

Sou­časná digi­tální výroba vyža­duje řídicí jed­notky schopné pro­vá­dět para­lelně mno­hem slo­ži­tější úkoly a to vedlo k vývoji pro­gra­mo­va­tel­ných auto­ma­ti­zač­ních řídi­cích jed­no­tek Par­ker Auto­mation Con­t­roller (PAC) na bázi nového Ether­CAT a ser­vo­mo­tory PSD, které mohou pomoci zákaz­ní­kům zvý­šit výkon­nost stroje při sou­čas­ném sní­žení času potřeb­ného pro vývoj a pro­vozní nákladů.

zakladni-stavebni-prvky-pro-platformu-industry-4.0_goldframe

Zajímá Vás více? Jděte rov­nou sem

Počí­ta­čově řízená výroba - řešení a pro­dukty Par­ker pro plat­formu Industry 4.0


Více infor­mací o počí­ta­čově řízené výrobě a základ­ních sta­veb­ních prv­cích Par­ker pro plat­formu Industry 4.0 najdete na stránce Industry 4.0 potře­buje pro­dukty s chyt­rým říze­ním pohybu nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.