Jak se dělá inovace, Forbes 5/2015


emea_cz_newsletter_duben_2015_forbes_titulni_stranka_20150515Pří­běh o tom, že i těž­ko­pádný prů­mys­lový gigant v sobě může zažeh­nout jis­kru nová­tor­ství. Par­ker Han­ni­fin z Ohia zalo­žil svou vlastní verzi startu­po­vého inku­bá­toru po vzoru Sili­con Valley. Kam až tenhle expe­ri­ment dotáhne?

Tři­cet kilo­me­trů od cle­ve­land­ského sídla spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin pobíhá Craig Maxwell z míst­nosti do míst­nosti nově ote­vře­ného firem­ního “hac­ker­ského dou­pěte” a marně se snaží zakrýt svůj úsměv.

Od pope­lář­ského vozu fun­gu­jí­cího na hyd­rau­lický sys­tém a s moto­rem na bate­rii, na němž právě pra­cuje jeden tech­nik, lítají jis­kry. Ve ved­lej­ším sále další tech­nik ote­vírá bez­peč­nostní komoru, v níž pro­vádí expe­ri­menty, jejichž cílem je vytvo­řit rych­lejší pumpy pro ropný a ply­nař­ský prů­mysl. Naproti nějaký tři­cát­ník uka­zuje funkční exos­ke­le­ton, který nepo­hyb­li­vým lidem pomáhá opět chodit.

 


Kom­pletní člá­nek najdete v české verzi časo­pisu For­bes 5/2015, celé znění článku si můžete stáh­nout a pře­číst na tomto odkazu Jak se dělá ino­vace, startu­pový inku­bá­tor Par­ker Hannifin.