Nový katalog hydraulických hadic, koncovek a příslušenství


Katalog hadic_3-2014Před­sta­vu­jeme nový kata­log hyd­rau­lic­kých hadic, kon­co­vek a pří­slu­šen­ství (CAT/4400/UK).

Kromě nového designu v kata­logu nalez­nete nové pro­dukty, tech­no­lo­gie a služby při­dané hodnoty.

V tech­nické pří­ručce napří­klad najdete tato rozšíření:

 • nově při­pra­vený pře­hled hadic
 • zvý­šené tlaky pro hadi­cové koncovky
 • roz­ší­ření tabulky che­mické odolnosti

Kata­log obsa­huje nové pro­dukty například:

Medium Pres­sure

 • 462ClF Elite No-Skive – nezdr­há­vaná hadice bez chloru veli­kost –4 až –20
 • 462TC Elite No-Skive Com­pact Tough Cover – nezdr­há­vaná hadice s odě­ru­o­dol­ným pláš­těm od veli­kost –4 do –48 (vysoká odol­nost proti oděru)
 • 811S No-Skive – nezdr­há­vaná hadice pro sání a odpad od veli­kost –32 do –96 (se šrou­bo­vi­co­vou výztu­hou k zame­zení zbor­cení při podtlaku)

High Pres­sure

 • 722ClF Elite No-Skive — nezdr­há­vaná hadice bez chloru veli­kost –6 až –16
 • 722TC No-Skive nezdr­há­vaná hadice odolná proti oděru od veli­kosti –6 až –16 (vysoká odol­nost proti oděru – ide­ální pro dopravu, sta­veb­nic­tví a lesní aplikace)
 • 731TC No-Skive nezdra­há­vaná mul­tispi­rální hadice od –12 do –32
 • 787TC No-Skive nezdra­há­vaná kom­paktní mul­tispi­rální hadice od –8 do –32
 • 797TC No-Skive nezdra­há­vaná mul­tispi­rální hadice od –8 do –32
 • R50TC/R56 TC Par­Lock mul­tispi­rální hadice R56 od –6 a –8 / R50TC od –10 do –20 — kon­stantní pra­covní tlak 50.0 MPa (R50TC) a 56,0 MPa (R56TC)
 • RS35TC Par­Lock mul­tispi­rální ve veli­kosti –48
 • Zna­čení hadic– vzor je na každé straně kata­logu kon­krétní hadice

Vyba­vení mon­tážní dílny

 • TH 3E-EM3 — řezačka hadic pro opravny a mobilní dílny (4-spirálové hadice do veli­kosti –32
 • TH3E-EM6-M – řezačka hadic pro ser­vis i séri­o­vou výrobu v dílně (6-ti spi­rá­lové hadice do veli­kost – 32 a dále 1 a 2-drátové oplety do –40)
 • TH3E-115 – řezačka hadic pro ser­vis a séri­o­vou výrobu v díl­nách (6-ti ovi­nové hadice do –32 a dále 1 a 2-drátové oplety do –40)
 • TH3E-110 řezačka hadic pro ser­vis a séri­o­vou výrobu v díl­nách (6-ti ovi­nové hadice do –48)
 • TH8E-480BM Výkonný armo­vací lis pro ser­vis a séri­o­vou výrobu v díl­nách (6-ti ovi­nové hadice do –48 a prů­mys­lové hadice Par­ker do 8″)

Pří­slu­šen­ství

DMS – návleky pro důlní hadice mají nej­vyšší odol­nost proti oděru, v kom­bi­naci se zachy­ce­ním úniků kapa­liny spl­ňují nej­no­vější bez­peč­nostní předpisy

a mno­hem více.…

Kata­log je dostupný pouze v ang­lic­kém jazyce a můžete si ho stáh­nout zde NOVÝ KATALOG 3/2014: Hyd­rau­lic Hoses, Fit­tings and Equi­p­ment nebo v pro­duk­tové části

Teku­ti­nové přípojky/hadice

V pří­padě dal­ších dotazů, pro­sím kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.