Kryogenní ventily a armatury Bestobell nově v portfoliu Parker


Pro­duk­tové port­fo­lio Par­ker v oblasti Regu­lace a měření / Instru­men­tace se roz­ši­řuje o kry­o­genní ven­tily a arma­tury značky Bes­to­bell, které najdou uplat­nění v pře­pravě a skla­do­vání LNG, kapal­ného dusíku, kys­líku, argonu a dal­ších plynů. K apli­ka­cím pod­po­ro­va­ným kry­o­gen­ními ven­tily patří sta­tické skla­do­vací nádrže, pří­věsy, regu­lace kli­matu pro­středí, řízení medi­ci­nál­ních plynů pou­ží­va­ných v nemoc­ni­cích, až po sys­témy pro mani­pu­laci s ply­nem na pla­vi­dlech pohá­ně­ných LNG.Bestobell CrValves Logo

S dokon­če­nou akvi­zicí spo­leč­nosti Presin­dent Engi­nee­ring Group Limi­ted (PEGL) pře­chází kromě kry­o­gen­ních ven­tilů Bes­to­bell pod Par­ker i pro­dukty zna­ček Con­flow a Bretby Gam­ma­tech, které pomá­hají moni­to­ro­vat a potla­čo­vat prach i popal vzni­ka­jící při těžeb­ních operacích.


Kom­pletní infor­mace najdete na stránce Kry­o­genní ven­tily a arma­tury Bes­to­bell nebo kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.