Máte technické vzdělání a chcete se zlepšit v angličtině? Přidejte se k nám!


parker-czech-republic-hleda-nove-kolegy-do-tymu-techniku-se-specializaci-na-hydrauliku-pneumatiku-elektromechaniku-prumyslovou-automatizaci-nebo-mereni-a-regulaci

Máte tech­nické vzdě­lání a chcete se zlep­šit v ang­lič­tině? Ztra­tit ostych při jed­nání se zákaz­níky a dodavateli?

Při­dejte se k týmu našich tech­niků, kteří tvoří lid­sky a odborně skvělý tým a spo­lečně tech­nicky pod­po­rují obchodní tým v dosa­žení spo­leč­ného úspě­chu celé firmy.

 

 

Hle­dáme nového kolegu / kole­gyni pro tech­nic­kou pod­poru prodeje se

spe­ci­a­li­zací na elek­tro­me­cha­niku, prů­mys­lo­vou auto­ma­ti­zaci a MaR (měření a regulace)

 

Kdo jsme?

Jsme líd­rem v oblasti tech­no­lo­gií a sys­témů pro řízení pohybu.  Abychom doká­zali plnit potřeby našich zákaz­níků, dis­po­nu­jeme širo­kou řadou výrobků z devíti hlav­ních obo­rů: hyd­rau­lika, pne­u­ma­tika, elek­tro­me­cha­nika, fil­trace, řízení pro­cesů, mani­pu­lace s teku­ti­nami a plyny, těs­nění a stí­nění, kli­ma­ti­zace a letec­tví a kos­mo­nau­tika. Více o firmě Par­ker Hannifin

Co vás čeká?

  • Obchod­ník při­nese obchodní pří­le­ži­tost a vy ji zpra­cu­jete po tech­nické stránce
  • Budete sou­částí týmu odbor­níků s vel­kou praxí, umož­níme vám zís­kat cenné zku­še­nosti s tech­nic­kým kon­stru­o­vá­ním vel­kých projektů
  • Po zau­čení vás necháme pra­co­vat i na samo­stat­ných pro­jek­tech, kde si sami budete koor­di­no­vat komu­ni­kaci se zákaz­ní­kem a doda­va­te­lem, včetně ser­visu a reklamací
  • Nau­číte se tech­nicky rozu­mět našemu pro­duk­to­vému portfoliu
  • Pra­vi­delně (cca 3x ročně) vás budeme pro­ško­lo­vat přímo v našich zahra­nič­ních výrob­ních závo­dech, zís­káte tak odbor­nost, detailní zna­lost kom­po­nentů a ori­en­taci v našem port­fo­liu výrobků přímo od zahra­nič­ních kolegů
  • Budete u ino­vací v prů­mys­lové auto­ma­ti­zaci, elek­tro­me­cha­nice, hyd­rau­lice, pne­u­ma­tice, fluidní tech­nice i v oblasti měření a regu­lace (MaR)
  • Chceme spo­ko­jené zaměst­nance, u nás vám umož­níme sklou­bit pra­covní povin­nosti a osobní život díky fle­xi­bilní pra­covní době

Další infor­mace k pozici a kon­takty najdete zde:
popis pozice se zamě­ře­ním na elek­tro­me­cha­niku, prů­mys­lo­vou auto­ma­ti­zaci a MaR na Par­ker pro­filu na www.jobs.cz

Místo pra­co­viště: Par­ke­rova 623, Kle­cany — Zdib­sko, Goo­gle mapa.


Můžete nám napsat i rov­nou, pokud se vám pozice líbí nebo potře­bu­jete více infor­mací. Kon­taktní osoba: Jitka Šmej­ka­lová, jitka.smejkalova@parker.com, tel: +420 284 083 115.