Měření kontaminace oleje nyní i s WIFI technologií


Před­sta­vu­jeme uni­kátní zaří­zení icoun­tOS WiFi pro měření kon­ta­mi­nace olejů v terénu. Jedná se o praxí osvěd­čené inte­li­gentní řešení, které je nově dopl­něno o WiFi technologii.

Inte­gro­vaný WiFi modul umož­ňuje snadné a efek­tivní dál­kové ovlá­dání, komu­ni­kaci a pře­nos dat mezi icoun­tOS a jinými elek­tro­nic­kými zaří­ze­ními. Vel­kou výho­dou je úspora času. Nový icoun­tOS je možné pou­žít a nasta­vit kde­ko­liv a kdy­ko­liv. Pro­střed­nic­tvím WiFi při­po­jení může uži­va­tel ode­slat datové záznamy do note­booku, mobil­ního tele­fonu, tabletu či PC. Par­ker icoun­tOS WiFi je zkrátka ino­va­tiv­ním řeše­ním, které usnad­ňuje měření kon­ta­mi­nace olejů v růz­ných apli­ka­cích a v růz­ných loka­li­tách. Zaří­zení je kom­paktní, lehké a při­tom robustní, takže není pro­blém ho pře­ná­šet a pra­co­vat s ním i v nároč­ném terénu.

Kaž­dou jed­notku icoun­tOS WiFi lze indi­vi­du­álně nasta­vit a při­po­jit do sítě pod uni­kát­ním jmé­nem, které je shodné se séri­o­vým čís­lem. V bez­drá­tové síti ji tak je snadné vyhle­dat a pro­po­jit s jiným bez­drá­to­vým zařízením.

Detail IcountOS zařízení s WIFI technologií

Detail Icoun­tOS zaří­zení s WIFI technologií

Klí­čové vlast­nosti produktu:

 • Pře­nosné moni­to­ro­vací zaří­zení, které určuje zne­čiš­tění kapa­lin dle normy ISO 4406: 1999.
 • Rychle a jed­no­duše pou­ži­telný moni­to­ro­vací nástroj pro vzor­ko­vání kapa­lin z kon­tej­nerů, nádrží pohon­ných hmot a zásobníků.
 • Řešení pro měření v terénu pomocí labo­ra­tor­ních metod pro detekci kon­ta­mi­nace a vnik­nutí vody.
 • Inte­gro­vaná paměť na 250 000 testů.
 • Sen­zor vlh­kosti řady MS.
 • Jako voli­telné pří­slu­šen­ství se dodává WiFi vysí­lač pro dál­kové ovládání.

Tech­nická specifikace:

 • Vzor­ko­vací peri­oda 5 — 999 sekund.
 • Není potřeba žádný spe­ci­ální software.
 • Vesta­věný gene­rá­tor webové stránky pro sta­ho­vání dat do jaké­ho­ko­liv PC/notebooku.
 • Prin­cip čin­nosti: lase­rová dioda opticky dete­kuje částice.
 • Roz­sah mezi­ná­rod­ních kódů: až do ISO 22 (+/-1 ISO kód). NAS 0–12.
 • Pra­covní viskozita:1–300 cSt.
 • Pra­covní tlak: 2,5 — 350 bar (35 — 5000 psi). Tlaky nad 2,5 baru vyža­dují pou­žití tla­ko­vého redukč­ního ventilu.

Pro více infor­mací kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111.