Mezinárodní strojírenský veletrh 2017


MSV17 colorV letoš­ním roce najdete pro­dukty Par­ker na stánku spo­leč­nosti SEALL — pavi­lon V, stá­nek č. 124.

Spo­leč­nost SEALL je Par­ker Pre­mier dis­tri­bu­to­rem se zamě­ře­ním na hyd­rau­liku, pne­u­ma­tiku, těs­nění a základní úpravu stla­če­ného vzdu­chu a kon­co­vou fil­traci stla­če­ného vzduchu.

Z oblasti hyd­rau­liky na MSV 2017 najdete na stánku napří­klad uce­lený sys­tém hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Glo­bal­Core™ vhodný pro všechny pra­covní tlaky a svět­losti se špič­ko­vými para­me­try nebo samo­svorný hadi­cový sys­tém Push-Lok® pro níz­kotlaké apli­kace se spe­ci­fic­kým paten­to­va­ným pro­fi­lem kon­co­vek, kde není třeba pou­žít pro­ces liso­vání kon­covky na hadici.

Z úpravy stla­če­ného vzdu­chu najdete na stánku ukázku PSA insta­lace s fil­try domnick hun­ter, roz­vody stla­če­ného vzdu­chu Transair, jed­not­kami na úpravu stla­če­ného vzdu­chu (FRL jed­notky) a ofu­ko­va­cími pis­to­lemi Legris.

Na stánku najdete také pře­hled hyd­rau­lic­kých těs­nění nebo hyd­rau­lické čer­pa­dlo F12.

Mezi­ná­rodní stro­jí­ren­ský veletrh se usku­teční v Brně od 9. do 13. října 2017.

Srdečně vás zveme k návštěvě.


 

Spo­leč­nost SEALL je Par­ker Pre­mier dis­tri­bu­to­rem od roku 1993. Dis­po­nuje širo­kou síťí pobo­ček včetně spe­ci­a­li­zo­va­ných pro­de­jen Par­ker­S­tore.
Veš­keré aktu­ální infor­mace o spo­leč­nosti najdete na www.seall.cz
parker-dst-premier-nahled logo-seall-zelena_bila_od_2015_vf