Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2015


bvv_map_czMSV_automatizace_2015Kde nás najdete?

Ter­mín
14.-18.9.2015
Místo konání
Areál BVV, Výsta­viště 1, 647 00 Brno
Stá­nek Par­ker najdete na volné ploše F

 


Jaké pro­dukty Vám na MSV 2015 představíme?

hyperlink Uce­lený hadi­cový sys­tém GLOBALCORE EXPONÁTOVÁ NOVINKA
hyperlink Hyd­rau­lické šrou­bení Ermeto EO-3 EXPONÁTOVÁ NOVINKA
hyperlink Roz­vody stla­če­ného vzdu­chu Transair
hyperlink Prů­mys­lový gene­rá­tor dusíku NIT­RO­Source PSA / N2-20P EXPONÁTOVÁ NOVINKA
hyperlink Tan­de­mový sušič Anta­res / ATT140
hyperlink Chla­dicí jed­notka Hyper­chill / ICEP10
hyperlink Kon­den­zační sušič Star­lette Plus-E / SPE018 EXPONÁTOVÁ NOVINKA
hyperlink Pne­u­ma­tika a elek­tro­me­cha­nika — pre­zen­tační kamion

 


Chcete nás navští­vit a nemáte vstupenku?

Našim zákaz­ní­kům rádi poskyt­neme vol­nou elek­tro­nic­kou vstu­penku. V pří­padě zájmu napište na vladimira.fadrna@parker.com.


O jakých téma­tech jsme v rámci MSV 2015 psali?

hyperlink Sta­noví nová měřítka — člá­nek o uce­le­ném sys­tému hyd­rau­lic­kých hadic a kon­co­vek Glo­bal­Core
(člá­nek v MM Prů­mys­lové spek­trum 10/2015 (spe­ci­ální vydání k MSV Brno 2015)
hyperlink Novinky v prů­mys­lové auto­ma­ti­zaci od Par­ker Han­ni­fin při­ná­šejí jed­no­du­chost a úspory
(člá­nek v Tech­nic­kém týde­níku č. 16/2015 (spe­ci­ální vydání k MSV Brno 2015)
hyperlink Jed­notky pro chla­zení oleje v hyd­rau­lic­kých okru­zích — člá­nek o chla­di­cích jed­not­kách Hyperhill plus
(člá­nek v Tri­bo­Tech­nika č. 5/2015 (spe­ci­ální vydání k MSV Brno 2015)

Tis­kové zprávy a další doku­menty ke stažení

TZ_Parker Han­ni­fin se po 6ti letech opět vrací na Mezi­ná­rodní stro­jí­ren­ský veletrh do Brna
TZ Stá­nek Par­ker na MSV v Brně navští­vil mís­to­před­seda vlády Pavel Bělobrádek

Par­ker Han­ni­fin na MSV 2015 v Brně