Využití řešení DCP ušetří až 45 % energie


parker-elektronicke-rizeni-cerpadel-pro-usporu-energieModer­ni­zace hyd­rau­lic­kého sys­tému obrá­bě­cího stroje v auto­mo­bi­lo­vém průmyslu

Díky trva­lému zvy­šo­vání poža­davků na výrobní tech­no­lo­gie z hle­diska výkonu a účin­nosti umož­nily elek­trické pohony čer­pa­del a jejich řízení v posled­ních letech velké pokroky v mož­nos­tech opti­ma­li­zace oka­mži­tého dodá­va­ného hyd­rau­lic­kého výkonu. Výsledky tohoto vývoje se úspěšně vyu­ží­vají pro opti­ma­li­zaci sys­témů s hyd­rau­lic­kými čer­pa­dly a docí­lení eko­no­mic­kých úspor. Elektro­nicky řízené motory pro pohon hyd­rau­lic­kých čerpa­del umož­ňují řízení dodávky hyd­rau­lic­kého výkonu podle poža­davku výrob­ního stroje. Apli­kací frek­venč­ního měniče se regu­lují otáčky elek­tro­mo­toru tak, aby čer­pa­dlo mělo vždy maxi­mální geo­me­t­rický objem, čer­pa­dlo tedy stále ope­ruje v návr­ho­vém pra­cov­ním bodě, kde dosa­huje nej­větší účin­nosti a dodá­vaná hyd­rau­lická ener­gie se regu­luje změ­nou otá­ček elek­tro­mo­toru. Potřebné množ­ství hyd­rau­lické ener­gie proto lze dodá­vat pro kon­krétní potřeby sys­tému v určité době cyklu stroje podle řídi­cích sig­nálů zasla­ných do frek­venč­ního měniče z nad­řa­ze­ného sys­tému. U cyklů s vyso­kým poža­dav­kem na regu­laci pra­cov­ního tlaku a prů­toku je tak možné dosáh­nout vysoké úspory elek­trické energie.

Spo­leč­nosti vyrá­bě­jící díly pro auto­mo­bi­lový prů­mysl jsme pomohli díky efek­tiv­nímu sys­tému pohonu CNC stroje uspo­řit až 45 % energie.

Zajímá vás, jak se nám to podařilo.

emea_cz_precist_clanek