Monitorovací senzory SensoNODE


SensoNODE

Sen­so­NODE

Před­sta­vu­jeme novou plat­formu níz­ko­ener­ge­tic­kých bez­drá­to­vých sen­zorů, které moni­to­rují tlak, tep­lotu a vlh­kost kapa­lin a plynů. Níz­ko­ener­ge­tické bez­drá­tové moni­to­ro­vací sen­zory Sen­so­NODE, které lze ovlá­dat pro­střed­nic­tvím mobilní apli­kace Par­ker Sen­so­NODE, jsou prv­ními z řady podob­ných pro­duktů, které plá­nu­jeme uvést na trh v roce 2014.

Nová řada pro­duktů Sen­so­NODE vkládá uži­va­te­lům přímo do jejich rukou cenná data, a tak pomáhá před­chá­zet pro­blé­mům a šetří jejich čas a peníze. Bez­drá­tové sen­zory vyřeší obvyklá ome­zení tra­dič­ních drá­to­vých sen­zorů. Díky svým malým roz­mě­rům a snadné mon­táži je lze umís­tit i v těžko dostup­ných pro­stře­dích, kde je pou­žití kabelů neprak­tické nebo nemožné.

Podrobné infor­mace včetně bule­tinu k tomuto pro­duktu najdete v části

Ser­vis a diagnostika/Senzory SensoNODE