Nový hydromotor F12 – Na velikosti záleží!


parker-hydromotor-f12-s-vyssi-ucinnosti

Zákaz­ník může díky nové gene­raci hyd­ro­mo­torů F12, ve srov­nání s kon­ku­rencí, výrazně sní­žit spo­třebu paliva

Nová kom­paktní řada hyd­ro­mo­torů F12 s vyso­kou účin­ností nabízí vyšší poměr výkonu k hmot­nosti při men­ších zástav­bo­vých poměrech.

Kom­paktní pro­ve­dení a snadná montáž

Modely nové gene­race hyd­ro­mo­torů F12-152, F12-162 a F12-182 jsou menší a lehčí než před­chozí verze a nemají v sou­čas­nosti na trhu kon­ku­renci. Nové modely mají pra­covní tlak až 480 barů a jsou k dis­po­zici v pro­ve­dení SAE-D a dvou ver­zích ISO. Navíc nabízí něko­lik fle­xi­bil­ních mož­ností roz­vr­žení při­po­jo­va­cích kanálů, které tak umož­ňují navrh­nout řešení na míru i pro ty nej­ná­roč­nější apli­kace. Ve srov­nání s úspěš­ným před­chůd­cem je nová řada tišší o 6 až 10 dB.

Šetří palivo

Paten­to­vaná kon­cepce sfé­ric­kých pístů se vyzna­čuje schop­nostmi dosa­ho­vat vyso­kých otá­ček a vysoké akce­le­race při výborné účin­nosti, což při­náší nižší ztráty výkonu a sní­že­nou míru uvol­ňo­vání sála­vého tepla. Tato uni­kátní vlast­nost sni­žuje potřebu chla­zení, čímž šetří jak palivo, tak i hmot­nost a zpro­střed­ko­vaně dochází ke sni­žo­vání tvorby skle­ní­ko­vých plynů a čás­tic tak, aby bylo zaru­čeno plnění i budou­cích emis­ních limitů.

Zákaz­ník může díky nové gene­raci hyd­ro­mo­torů F12, ve srov­nání s kon­ku­rencí, výrazně sní­žit spo­třebu paliva. Testy pro­ká­zaly o 9,4 kW nižší ztráty, což před­sta­vuje úsporu 2300 litrů nafty ročně (srov­nání s kon­ku­renč­ním mode­lem v typické apli­kaci při otáč­kách 2500 ot./min s para­me­try pro­vozu 300 barů a 1000 pro­voz­ních hodin).

Vyni­ka­jící náklady na životní cyklus

Vyso­ko­účinné kon­strukční řešení s naklo­ně­ným roto­rem, uni­kátní kon­cepcí pístů, osvěd­če­nou syn­chro­ni­zací ozu­bení, pev­ným cylin­dric­kým těle­sem pístů, dvo­ji­tým kuže­lí­ko­vým ložis­kemMSV17 color a opti­ma­li­zo­va­nou kon­cepcí roz­vodné desky před­sta­vuje velmi robustní a spo­leh­livý hyd­ro­mo­tor pro náročné apli­kace, který se sou­časně vyzna­čuje i vyni­ka­jící provozuschopností.

 

Hyd­ro­mo­tor F12 a další pro­dukty spo­leč­nosti Par­ker si můžete pro­hléd­nout v rámci Mezi­ná­rod­ního stro­jí­ren­ského veletrhu v Brně na stánku SEALL s.r.o.: Výsta­viště Brno, Pavi­lon V, stá­nek č. 124, 9. – 13. října 2017.

 


 Hyd­ro­mo­tor F12 — tech­nické infor­mace a lite­ra­tura /parker.com

Potře­bu­jete více infor­mací? Kon­tak­tujte naše tech­nické oddě­lení na adrese technici@parker.com nebo na tel. čísle +420 284 083 111. Kom­pletní pře­hled hyd­ro­mo­torů Par­ker najdete na stránce Par­ker » Hyd­rau­lika » Hyd­ro­mo­tory