Nová řada pneumatických válců P1F podle ISO 15552


Par­ker uvedl na trh pne­u­ma­tické válce řady P1F cer­ti­fi­ko­vané dle ISO 15552

Pohony řeší širo­kou škálu prů­mys­lo­vých apli­kací pro vše­o­becné pou­žití v růz­ných pro­voz­ních podmínkách

P1F-Cut-Away

Nová řada pne­u­ma­tic­kých válců P1F s cer­ti­fi­kací podle ISO 15552 je k dis­po­zici ve veli­kos­tech pístu od 32 do 125 mm. Série P1F je vhodná pro vše­o­becné prů­mys­lové apli­kace, jako je line­ární pohyb, upí­nání, zve­dání a kon­t­rolní úlohy v růz­ných pro­voz­ních pod­mín­kách. Stan­dardní verze pro­filu válce P1F-S je dopl­něna svor­ní­ko­vým vál­cem P1F-T, válce v pro­ve­dení pro “čisté” apli­kace P1F-C budou k dis­po­zici v příš­tím roce.

Válce jsou plně kom­pa­ti­bilní s nor­mou ISO 15552, která sta­noví stan­dardní roz­měry zamě­ni­tel­nosti pro pne­u­ma­tické válce s odní­ma­tel­ným mon­táž­ním pří­slu­šen­stvím. Řada válců P1F-S se stan­dard­ním pro­fi­lem je vhodná pro pou­žití v mnoha pra­cov­ních pro­stře­dích. Dodá­vají se napří­klad verze pro stan­dardní a ven­kovní pro­středí, s tech­no­lo­gií poly­u­re­ta­no­vého těs­nění pro zajiš­tění pro­dlou­žené život­nosti v apli­ka­cích jako jsou mani­pu­lace s mate­ri­ály, auto­ma­ti­zace a transport.

Pro apli­kace, kde je vyža­do­vána zvý­šená che­mická odol­nost a kde by stí­rací krou­žek v před­ním víku mohl být vysta­ven agre­siv­ním che­mi­ká­liím, mohou být válce P1F vyba­veny stí­ra­cím krouž­kem vyro­be­ným z flu­o­ro­elas­to­me­ro­vých směsí (FKM). K dis­po­zici jsou také vari­anty s kovo­vými stí­ra­cími kroužky pro pou­žití v drs­ném a extrémní pro­středí. A verze Ph1F-A s cer­ti­fi­kací ATEX se stan­dard­ním pro­fi­lem je vhodná i pro poten­ci­álně výbušná prostředí.

Jed­no­du­chý vnější design ser­vo­po­honů P1F pod­po­ruje snadné čiš­tění a nabízí dobrý este­tický vzhled. Další výhody pro zákaz­níka zahr­nují nere­zové tlu­mící šrouby na jedné straně, jakož i pří­pojky vzdu­chu a sen­zorů umož­ňu­jící rychlý pří­stup ke všem nasta­ve­ním shora, také na jedné straně. Těs­nění píst­nic jsou kom­bi­no­vána do jedi­ného kon­strukč­ního dílu, což sni­žuje tření a zvy­šuje život­nost válců. Vedení píst­nice z PTFE slouží ke sní­žení radi­ální vůle. Při­pra­ve­nost pro prů­mys­lový stan­dard 4.0 je zajiš­ťo­vána pro­střed­nic­tvím dvou T-drážek na horní straně. Zde mohou být umís­těna čidla, jako jsou ana­lo­gové sen­sory P8S — CPS nebo sen­zory IO-Link.

Dodá­ván je široký sor­ti­ment válců, píst­nic a sen­zorů tak, aby vyho­vo­val všem zákaz­nic­kým aplikacím.

Kata­logy:

Parker.com Update

P1F-L_02 P1F-S 032 P1F-S 050 P1F-S 125