Nové jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích


Chladicí jednotky Hyperchill Plus - Parker Hiross

Chla­dicí jed­notka Hyper­chill plus od Par­ker Hiross

Par­ker Hiross Hyper­chill je výrobní řada chla­di­cích jed­no­tek navr­žená pro dodávku chla­dicí vody s přes­ným říze­ním tep­loty pro prů­mys­lové apli­kace i občan­ské vyu­žití (kli­ma­ti­zace). Řada obsa­huje 16 modelů s roz­sa­hem 29 až 760 kW. Pokrývá tak celou škálu apli­kací napří­klad pro auto­mo­bi­lový prů­mysl, potra­vi­nář­ský prů­mysl, che­mické labo­ra­toře nebo výrobu alter­na­tiv­ních zdrojů ener­gie a dalších.

Každý model je kon­stru­o­ván tak, aby zajis­til bez­pečný a spo­leh­livý pro­voz v nároč­ných pod­mín­kách. Ve výrob­ních oblas­tech prů­myslu se pra­covní pod­mínky nato­lik liší, že se pro­vozní fle­xi­bi­lita zaří­zení stává jed­ním ze základ­ních poža­davků. Bez ohledu na to, zda je tep­lota vstupní vody +30 nebo +5 °C a ven­kovní tep­lota +45 nebo –25 °C, jsou jed­notky Hyper­chill díky doko­na­lému tech­nic­kému pro­ve­dení a širo­kým mož­nos­tem spe­ci­ál­ního vyba­vení schopny posky­to­vat nepře­tr­žitý a efek­tivní výkon.

Při­chází Hyper­chill Plus

Sys­témy vod­ního chla­zení posky­tuje spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin a její dce­řiná výrobní divize Par­ker Hiross již řadu let. Nově však roz­ší­řila svoji nabídku prů­mys­lo­vého chla­zení pro evrop­ské trhy o řadu stroj­ních chla­dičů řez­ných a hyd­rau­lic­kých olejů. Jed­notky Hyper­chill Plus kon­stru­o­vané podle nej­no­věj­ších poznatků v oboru níz­ko­ka­pa­cit­ního chla­zení s eko­lo­gic­kými chladivy.

Nezbyt­nou sou­částí hyd­rau­lic­kých okruhů obrá­bě­cích strojů, lisů, výrob­ních cen­ter a napří­klad zaří­zení na vstři­ko­vání plastů je chla­zení oleje. Kva­litní a spo­leh­livý odvod tepla má svou zásadní důle­ži­tost pro veš­keré tech­no­lo­gie vyu­ží­va­jící okruh s hyd­rau­lic­kou kapa­li­nou. Život­nost a jed­no­du­chá obsluha chla­di­cího sys­tému jsou klí­čo­vými fak­tory pro zajiš­tění nepře­tr­žité výroby a stá­lou opti­ma­li­zaci celého pro­cesu ve vazbě na poža­da­vek pro­vozu a nízké náklady na výrobu. Díky mno­ha­le­tým zku­še­nos­tem vytvo­řil Par­ker Hiross řadu mimo­řádně kom­pakt­ních a snadno pou­ži­tel­ných stroj­ních chla­dičů, které se vyzna­čují bez­peč­ným a spo­leh­li­vým pro­vo­zem v nej­růz­něj­ších pra­cov­ních podmínkách.

Kom­plexní řešení, jed­no­du­chá insta­lace a ovládání

Jed­notky jsou kon­stru­o­vány pro přesné a peč­livé ovlá­dání tep­loty oleje podle poža­davků pro­vozu. Díky dostup­nosti širo­kého sor­ti­mentu pří­slu­šen­ství a doplňků je Hyper­chill Plus plně fle­xi­bil­ním řeše­ním, které vyho­vuje vět­šině potřeb na chla­zení řez­ných kapa­lin a hyd­rau­lic­kých olejů. Hyd­rau­lický obvod jed­no­tek se skládá z nere­zo­vých kom­po­nentů a desky výpar­níku jsou vyro­beny z ušlech­tilé oceli. Toto mate­ri­á­lové slo­žení je nutné s ohle­dem na ochranu oleje před jakou­koli kon­ta­mi­nací. Elek­tro­nické řízení s paten­to­va­ným soft­warem posky­tuje pří­stup ke všem para­me­t­rům stroje, zaru­čuje ply­nu­lou stá­lost tep­loty oleje i při kolí­sa­vých zatí­že­ních a umož­ňuje spe­ci­ální ovlá­dání podle kon­krét­ních poža­davků. Komu­ni­kační karta RS485 je k dis­po­zici ke všem mode­lům. Chla­dicí výkon nové řady jed­no­tek Hyper­chill Plus je od 2 do 24 kW[1], což je poža­do­vaná kapa­cita odpo­ví­da­jící vět­šině potřeb na chla­zení řez­ných kapa­lin a hyd­rau­lic­kých olejů.

[1] Při vstupní / výstupní tep­lotě oleje 40 / 30 °C (olej ISO VG 32) a při tep­lotě okolí 32 °C (u vzdu­chem chla­ze­ných modelů) nebo při tep­lotě chla­dicí vody na vstupu do kon­den­zá­toru 30 °C a kon­den­zační tep­lotě 40 °C (u vodou chla­ze­ných provedení).

Záruka kva­lity a spolehlivosti

Stan­dardní jed­notky Hyper­chill Plus jsou navr­ženy pro maxi­mální tep­loty okolí +48 °C. Tro­pická pro­ve­dení jed­no­tek mohou pra­co­vat až do tep­loty okol­ního vzdu­chu +53 °C. K dis­po­zici jsou i verze pro nízké tep­loty okolí zajiš­ťu­jící spo­leh­livý pro­voz i v extrém­ních tep­lot­ních podmínkách.

U modelů ICEP007 a vět­ších je jako zdroj tlaku eko­lo­gic­kého chla­diva R407C vyu­žita tech­no­lo­gie spi­rá­lo­vých kom­pre­sorů, která se vyzna­čuje vyso­kou účin­ností, níz­kou spo­tře­bou ener­gie, dlou­hou život­ností a níz­kou hluč­ností (bez vib­rací). Spe­ci­ál­ním kon­strukč­ním prv­kem chla­di­cích jed­no­tek Hyper­chill Plus jsou sítové fil­try na sání kon­den­zá­toru, které sni­žují množ­ství pro­stu­pu­jí­cích nečis­tot z ovzduší, a zabra­ňují tak pro­sto­jům chla­di­cího systému.

Každý jed­not­livý stroj Hyper­chill Plus je v prů­běhu výroby na jed­not­li­vých mon­táž­ních a kalib­rač­ních mís­tech tes­to­ván, aby byla plně ově­řena jeho správná funkce na poža­do­va­ných para­me­t­rech a 100% zaru­čena spo­leh­li­vost všech pra­cov­ních uzlů zařízení.

Model Hyper­chill Plus ICEP-Oil

typ 002-O  typ 003-O  typ 005-O  typ 007-O  typ 010-O  typ 014-O  typ 020-O  typ 024-O 
Chla­dicí výkon kW 1,6 3,5 4,4 7,3 9,8 13,9 18,2 21
Spo­třeba ener­gie na kompresoru  kW  0,6  1,6 1,6 1,9 2,9 3,6 4,8 6,0
Napá­jení V/fáze/Hz    230/1/50 400/3/50
Elek­trické krytí    33      54
Eko­lo­gické chladivo         R407c

Kom­pletní nabídka sys­témů chlazení

Díky nové řadě chla­di­cích jed­no­tek Hyper­chill Plus pro chla­zení hyd­rau­lic­kých olejů tak Par­ker Hiross nabízí kom­pletní port­fo­lio chla­di­cích systémů:

Par­ker Hyper­chill – pro sys­témy poža­du­jící výkonné vodní chla­zení v ote­vře­ných nebo uza­vře­ných okru­zích.
Par­ker Hyper­chill Plus – pro nízko-výkonové a středně-výkonové chla­zení na bázi vody v ote­vře­ných a uza­vře­ných okru­zích.
A novinka Hyper­chill Plus pro chla­zení řez­ných kapa­lin a hyd­rau­lic­kých olejů.


Člá­nek — Jed­notky pro chla­zení oleje v hyd­rau­lic­kých okru­zích vyšel v časo­pise Tri­bo­Tech­nika 5/2015 (vydání k MSV Brno 2015).