Nové školicí centrum pro hydrauliku a pneumatiku na Slovensku


nove-skolici-centrum-pro-hydrauliku-a-pneumatiku-ve-Zvolenu-otevrel-certifikovany-distributor-Parker-Hannifin-spolecnost-BRC-Slovakia (2)_web

Nové ško­licí cen­t­rum bylo ote­vřeno 21.6.2016

Cer­ti­fi­ko­vaný dis­tri­bu­tor pro­duktů Par­ker Han­ni­fin, spo­leč­nost BRC Slo­va­kia, ote­vřela 21.6.2016 nové auto­ri­zo­vané ško­licí cen­t­rum pro hyd­rau­liku a pne­u­ma­tiku v úzké spo­lu­práci s Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou Zvo­len (TU Zvo­len). Slav­nost­ního ote­vření se zúčast­nili Doc. Ing. Marián Kučera, PhD., děkan Fakulty envi­ron­men­tální a výrobní tech­niky Tech­nické uni­ver­zity Zvo­len; Miroslav Drmla, jed­na­tel spo­leč­nosti BRC Slo­va­kia; a Ing. Miroslav Try­bu­ček, gene­rální ředi­tel Par­ker Han­ni­fin Czech Repub­lic. 

Pod­pi­sem rám­cové smlouvy o spo­lu­práci mezi BRC Slo­va­kia a TU Zvo­len vyjá­d­řily obě orga­ni­zace zájem spo­lu­pra­co­vat na roz­voji tech­niky, vzdě­lá­vání a vědy stejně jako na cel­ko­vém roz­voji obou part­nerů. Vzá­jemná spo­lu­práce je roz­dě­lená na dvě oblasti. Oblast peda­go­gic­kou – vzdě­lá­vání stu­dentů a zaměst­nanců TU a oblast vědy, výzkumu a apli­ko­va­ného výzkumu.

Spo­leč­nost BRC Slo­va­kia vyba­vila ško­licí cen­t­rum sto­jany s nej­no­věj­šími řeše­ními hyd­rau­liky a pne­u­ma­tiky Par­ker, urče­nými na ško­lení ve třech růz­ných programech

H1 – základy hydrauliky

H2 – pro­voz a údržba hyd­rau­lic­kých mechanizmů

H3 – dia­gnos­tika hyd­rau­lic­kých soustav

Všichni účast­níci absol­vují jak teo­re­tic­kou, tak i prak­tic­kou výuku. Právě prak­tické vyu­čo­vání pro­bíhá pomocí simu­lo­vání reál­ných situ­ací na výu­ko­vém stojanu.

Sto­jany jsou vyba­vené hyd­rosta­tic­kými pře­vod­níky, zásob­níky pra­cov­ních kapa­lin, hyd­rau­lic­kými vede­ními, fil­trací hyd­rosta­tic­kých mecha­ni­zmů, jed­no­směr­nými ven­tily, roz­vaděči, ven­tily pro řízení tlaku, prvky pro řízení prů­toku a mnoha dalšími.

Ško­licí cen­t­rum posky­tuje cer­ti­fi­ko­vané ško­lení Par­ker Han­ni­fin, které zabez­pe­čuje cer­ti­fi­ko­vaný lek­tor BRC Slo­va­kia. Ško­lení se zúčast­ňují lidé z praxe i stu­denti TU v rámci spe­ci­a­li­zo­vané výuky teku­ti­no­vých mecha­ni­zmů. Výstu­pem ze ško­lení je cer­ti­fi­kát potvr­zu­jící úspěšné absol­vo­vání daného kurzu, který zís­kají zákaz­níci BRC i stu­denti TU, kte­rým tento cer­ti­fi­kát může otevřít zají­mavé mož­nosti v budoucí pra­covní kariéře.

Hlavní part­neři ško­li­cího stře­diska pro hyd­rau­liku a pneumatiku

brc-slovakia-logo-col blk_parkerlogo technicka-univerzita-vo-zvolene

 

„Nové ško­licí stře­disko na půdě Fakulty envi­ron­men­tální a výrobní tech­niky při­náší našim stu­den­tům a part­ne­rům nej­mo­der­nější řešení v oblasti hyd­rau­liky a pne­u­ma­tiky. Díky jeho pomoci můžeme roz­ví­jet naše spe­ci­ální vzdě­lá­vací pro­gramy a věno­vat se i moder­nímu výzkumu a apli­ko­va­nému výzkumu,“ zhod­no­til ote­vření stře­diska Doc. Ing. Marián Kučera, PhD, děkan Fakulty envi­ron­men­tální a výrobní techniky.

„Ambice BRC Slo­va­kia a nového ško­li­cího cen­tra Par­ker Han­ni­fin jsou velké. Nechceme se sou­stře­dit pouze na půdu TU Zvo­len a do budoucna plá­nu­jeme roz­ší­řit vzdě­lá­vací akti­vity také na střední odborné školy v jed­not­li­vých odbo­rech. Plá­nu­jeme i postupné roz­ši­řo­vání ško­li­cích akti­vit pro zákaz­níky s cílem výuky údrž­bářů a jiných pra­cov­níků, kte­rým tako­véto ško­lení může pomoci zvy­šo­vat kva­litu práce,“ dopl­nil Miroslav Drmla, jed­na­tel spo­leč­nosti BRC Slovakia.

„Spo­lu­práce mezi BRC Slo­va­kia a TU Zvo­len je přesně tako­vou akti­vi­tou, pod níž se spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin může s hrdostí pode­psat. Jsme velmi rádi, že našimi kva­lit­ními řeše­ními můžeme při­spět k roz­voji vědy a výzkumu na Slo­ven­sku,“ uza­vřel slav­nostní řeč Miroslav Try­bu­ček, gene­rální ředi­tel Par­ker Han­ni­fin Czech Republic.