Novinky v průmyslové automatizaci od Parker Hannifin přinášejí jednoduchost a úspory


Jako svě­tový lídr v oblasti řízení pohybu uvedla spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin na trh již množ­ství skvě­lých tech­no­lo­gií, díky kte­rým jsou její zákaz­níci o krok napřed před konkurencí.

elektro-hydraulicka-cerpadla-parker-jsou-vyhodna-pro-mobilni-aplikace

Elektro-hydraulická čer­pa­dla (EHP) Par­ker jsou výhodná pro mobilní aplikace

Mezi nej­větší novinky patří uve­dení kom­pletní řady elektro-hydraulických čer­pa­del (EHP), která umožní výrob­cům vyrá­bět ener­ge­ticky účin­nější a eko­lo­gič­tější stroje. Nová čer­pa­dla jsou určena pro pou­žití ve středně a vysoce výkon­ných hyd­rau­lic­kých poho­nech a posi­lo­va­čích řízení a jsou ide­ální pro pou­žití v růz­ných mobil­ních apli­ka­cích, napří­klad v měst­ských a dál­ko­vých auto­busech, náklad­ních vozi­dlech, kolo­vých nakla­da­čích, rypadlech, pou­lič­ních zame­ta­čích, sto­ho­va­cích nakla­da­čích a mobil­ních jeřábech.

Nová řada čer­pa­del EHP obsa­huje elek­trický motor přímo spo­jený s hyd­rau­lic­kým čer­pa­dlem a řízený vysoce výkon­ným frek­venč­ním měni­čem, který zajiš­ťuje přesné při­způ­so­bení výkonu potřeb­ného pro daný úkol. Na roz­díl od kon­venč­ních sys­témů, které se trvale točí a mají při­po­jena čer­pa­dla s vari­a­bil­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem na vývo­dový hří­del, se řešení Par­ker s EHP točí pouze v pří­padě potřeby a navíc jen s poža­do­va­nými otáč­kami, a vyu­žívá tedy čer­pa­dlo s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem. Při vyu­žití tech­no­lo­gie čer­pa­del s kon­stant­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem ve spo­jení s elek­tric­kými motory s vari­a­bil­ními otáč­kami vzniká v porov­nání se stan­dardní tech­no­lo­gií čer­pa­del s vari­a­bil­ním geo­me­t­ric­kým obje­mem a se sní­má­ním zatí­žení výrazná úspora 20–30 barů během pohybu a v poho­to­vost­ním stavu. Nejsou ani potřebná žádná další hyd­rau­lická vedení pro sní­mání zátěže. Tím je celý sys­tém výrazně jed­no­dušší a při­náší úspory jak paliva a emisí, tak i nižší úro­veň hluku a nižší náklady na údržbu.

Nové jednotky Air Saver dokážou ušetřit až 50 % stlačeného vzduchu

Nové jed­notky Air Saver doká­žou ušet­řit až 50 % stla­če­ného vzduchu

K dal­ším význam­ným novin­kám patří uve­dení řešení pro sní­žení spo­třeby vzdu­chu ve výrob­ních závo­dech. Věděli jste, že čin­nosti pra­cu­jící na prin­cipu stla­če­ného vzdu­chu spo­tře­bují téměř polo­vinu veš­ke­rého stla­če­ného vzdu­chu pou­ží­va­ného ve výrobě? Pro sní­žení tohoto zdroje zatí­žení vyu­ží­vají nové jed­notky Air Saver spo­leč­nosti Par­ker Han­ni­fin tech­no­lo­gii pulz­ního proudu vzduchu.

Jejím cen­t­rem je pře­pí­nací ven­til, který pře­vádí kon­ti­nu­ální prů­tok vzdu­chu na pulzní proud vzdu­chu bez potřeby jaké­ho­koli dal­šího exter­ního řízení. Jed­no­duše řečeno, vytváří proud vzdu­chu, který je vyfu­ko­ván podle zapí­na­cích a vypí­na­cích pulzů s vyso­kou rych­lostí. Když je vyfu­ko­vání uza­vřeno, nevzniká žádná spo­třeba vzdu­chu, což vede k men­šímu počtu dobí­je­cích cyklů. Vedle znač­ného sní­žení spo­třeby vzdu­chu nabízí jed­notka Air Saver také další výhody, mezi které patří úspory výkonu kom­pre­soru, sní­žení cel­ko­vých emisí CO2 a pod­statné zvý­šení ener­ge­tické účinnosti.

 

Pneumatické ventily Viking Lite s nepřímým pneumatickým ovládáním - Parker Hannifin

Řada ven­til Viking Lite s nepřímým pne­u­ma­tic­kým ovládáním

V reakci na potřeby zákaz­níků Par­ker Han­ni­fin vyvi­nul a uvedl na trh nepřímo řízené pne­u­ma­tické řešení pro svoji řadu Viking Lite. Toto

řešení umož­ňuje vyu­ží­vat vysoce výkonné řízené ven­tily v apli­ka­cích, kde je vyža­do­váno nepřímé pne­u­ma­tické ovlá­dání. Řada Viking Lite nabízí výběr ze tří veli­kostí pří­po­jek (G1/8, G1/4 a G3/8) a má kom­paktní design. Pří­pojky jsou umís­těné přímo v tělese a mají inte­gro­vané mon­tážní otvory pro zajiš­tění fle­xi­bi­lity celého řešení, které tak může být vyu­ží­váno v růz­ných prů­mys­lo­vých a mobil­ních aplikacích.

Díky své robust­nosti napo­máhá nová řada Viking Lite sni­žo­vat náklady na údržbu a ser­vis. Ven­tily jsou vyba­veny dyna­mic­kým obou­směr­ným těs­ně­ním šou­pátka a mohou spo­leh­livě pra­co­vat při tlaku až 10 barů a při tep­lo­tách od –10 °C do +50 °C při ohro­mu­jí­cím počtu 10 mili­onů pra­cov­ních cyklů.

Jednotka odtahu vody

Jed­notka odtahu vody

Významné úspory v prů­mys­lové auto­ma­ti­zaci při­náší nová jed­notka retrak­toru vody Par­ker Han­ni­fin. I taková rutinní zále­ži­tost, jakou je výměna hrotů pis­tolí bodo­vých svá­ře­ček, může sní­žit výkon výroby v důsledku úniku vody ze sys­tému. Ino­va­tivní jed­notka retrak­toru vody je navr­žena tak, aby se zabrá­nilo úniku nad­měr­ného množ­ství vody sní­že­ním tlaku v uza­vře­ném okruhu chla­dicí jednotky.

To eli­mi­nuje pro­blém s úni­kem vody pod tla­kem, a je tedy ide­ál­ním řeše­ním pro vysoce vytí­žená zaří­zení sva­řo­va­cích linek auto­mo­bi­lo­vých karo­sé­rií. Nová jed­notka retrak­toru vody se napří­klad ide­álně hodí do sva­řo­va­cích buněk, kde může únik nad­měr­ného množ­ství vody způ­so­bit nebez­pečí, jako je zra­nění osob nebo poško­zení zařízení.

rada-frekvencnich-menicu-parker-hannifin-az-do-kapacity-132-kW

Řada frek­venč­ních měničů Par­ker až do kapa­city 132 kW

V nepo­sled­ním řadě roz­ší­řila spo­leč­nost Par­ker Han­ni­fin řadu stan­dard­ních frek­venč­ních měničů AC30 až do jme­no­vi­tého výkonu 132 kW. S roz­sa­hem výkonu v roz­mezí od 0,75 do 132 kW je řada AC30 ide­ální vol­bou pro inže­nýry, kteří hle­dají modu­lární, na funkce bohaté frek­venční měniče, které jsou vhodné pro apli­kace s leh­kými, střed­ními a těž­kými pohony.

Frek­venční měniče AC30 s vari­a­bil­ními otáč­kami posky­tují uži­va­te­lům mimo­řád­nou úro­veň řízení, od pohonu jed­no­du­chých čer­pa­del a ven­ti­lá­torů s ote­vře­nou smyč­kou, až po apli­kace u výrob­ních linek s uza­vře­nou smyč­kou až do výkonu 132 kW. Jejich fle­xi­bilní a vysoce modu­lární kon­strukce umož­ňuje širo­kou škálu komu­ni­kač­ních mož­ností a modulů V/V, které lze snadno při­dá­vat podle potřeby.

 


Člá­nek — Novinky v prů­mys­lové auto­ma­ti­zaci od Par­ker Han­ni­fin při­ná­šejí jed­no­du­chost a úspory vyšel v Tech­nic­kém týde­níku č. 16/2015 (vydání k MSV Brno 2015).